Konkurz na funkci ředitele/ky MŠ Paceřice

přidáno: 7. 5. 2012 5:49, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 25. 6. 2012 2:02 ]

Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele MŠ Paceřice

Zřizovatel obec Paceřice  v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele/ky

     Mateřské školy Paceřice, příspěvková organizace 

Nástup do funkce k  1. 8. 2012  na dobu určitou šesti let. 

Požadavky: Vzdělání a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících  
a o změně některých zákonů, znalost školských předpisů,  morální bezúhonnost. 

K přihlášce přiložte:

  • -  úředně ověřené kopie o dosaženém vzdělání
  • -  potvrzení o průběhu zaměstnání uchazeče potvrzené posledním zaměstnavatelem
  • -  lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší než 3 měsíce)
  • -  strukturovaný životopis
  • -  koncepci rozvoje školy (maximálně 4 strany formátu A 4)
  • -  výpis  z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
  • -  čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech  a organizacích ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem přihlášek osobně nebo poštou nejpozději do  6. června 2012  na adresu:

Obec Paceřice, Paceřice 100, 463 44 Sychrov k rukám pí. Gabriely Hrazdirové, označené „Konkurz na ředitele/ku MŠ“

Případné dotazy na telefonu 724 179 808, 482 758 008

V Paceřicích 7. května 2012


Ing. Václav Sodomka
starosta obce
Ċ
Obec Paceřice,
7. 5. 2012 5:49
Comments