Přihláška a stanovy občanského sdružení Slety a Rozlety

přidáno: 18. 4. 2011 11:11, autor: Michal Rajnoch
Původně přidáno 2.2.2006, autor Administrátor
 

Hlavní náplň činnosti občanského sdružení je popsána ve stanovách. Pro rozšíření členské základny a seznámení se s posláním sdružení  zveřejňujeme tyto stanovy i formulář přihlášky. Kdo bude mít zájem pracovat v kolektivu příjemných lidí ve středním věku na aktivitách pro děti, mláděž a seniory je srdečně zván.

Adresát :

Občanské sdružení „Slety a Rozlety“ se sídlem:
Obecní úřad
Paceřice č.p. 100
463 44 Sychrov

Občanské sdružení „Slety a Rozlety“

Přihláška do občanského sdružení

Jméno a příjmení : ...................................................... 

Bydliště :.......................................................................

Kontakt :  .........................................................................*)

Dobrovolně se přihlašuji za člena občanského sdružení „Slety a Rozlety“. Seznámil jsem se se stanovami a cíli sdružení a mám zájem se na činnosti sdružení aktivně podílet.

 V ........................................ dne ..........

(podpis)

*)  uveďte druh kontaktu, na který si přejete posílat případné pozvánky (telefon, mobil, e-mail), nebude-li uvedeno, budou pozvánky zasílány na adresu bydliště

Občanské sdružení  „Slety a Rozlety“

Stanovy

Čl. I

Základní ustanovení

1. Občanské sdružení „Slety a Rozlety“ je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Sídlem občanského sdružení „Slety a Rozlety“ (dále jen „sdružení“) je Obecní úřad Paceřice, Paceřice čp. 100, 463 44 Sychrov

 3. Sdružení vyvíjí svoji činnost na území obce Paceřice.

Čl. II

Poslání a činnost

Hlavním posláním sdružení je podporovat aktivity vedoucí k naplnění rozvojových záměrů projektu „Slety a Rozlety“, který byl zpracován z iniciativy občanů obce a který navrhuje kroky k rozvoji území a lidských zdrojů:

a) pořádání společenských a kulturních akcí k posílení vědomí občanské soudržnosti,

b) organizování sportovních a sportovně rekreačních akcí zaměřených na rozvoj mladé   generace a  podpora jejich plnohodnotného života na vesnici,

c) pořádání akcí nadregionálního charakteru s cílem posílení vědomí evropské sounáležitosti,

d) rozvíjení a navazování družebních styků se zahraničními partnery v kulturní, společenské a  sportovní oblasti i v oblasti navazování osobních přátelských vztahů,

e) zajištění programů a organizování akcí pro děti předškolního věku,

f) zapojení dětí a mládeže do aktivit organizovaných v obci,

g) zajištění programů a organizování akcí pro seniory,

h) rozvíjení partnerských vztahů s podnikatelskou sférou na programech, které budou v souladu s programem obnovy vesnice i vlastním posláním a činností sdružení,

i) po moc při naplňování programu obnovy vesnice,

j)přispět k výraznější prezentaci obce naplňováním www stránek obce,

k) podpora venkovské turistiky při současném řešení místních programů obnovy,

l) úzká spolupráce s organizacemi regionálního rozvoje.

Další činností sdružení je vytváření a realizace vlastních projektů pro podporu kulturní činnosti v regionu, projektů pro děti, mládež i ostatní věkové skupiny s odkazem na historické a přírodní dědictví regionu. Další aktivity by měly vytvářet podmínky pro komunikaci mezi rozdílnými skupinami občanů a vytvářet vztahy mezi veřejnou a podnikatelskou sférou.

Čl. III

Členství

1. Členství ve sdružení je dobrovolné.

2. Členem sdružení se mohou stát občané nebo právnické osoby, kteří se chtějí účastnit jeho aktivit nebo se chtějí podílet na jeho činnosti v souladu s posláním a zaměřením sdružení. Člen musí souhlasit se stanovami sdružení.

3. Členové jsou přijímáni na základě vyplnění přihlášky.

4. Členství ve sdružení zaniká vystoupením, úmrtím, vyloučením člena a zánikem sdružení podle § 12 zákona c.83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Čl. IV

Práva a povinnosti členů 

1. Každý člen má právo :

a) zúčastnit se valné hromady, vystupovat na ní, přednášet návrhy;

b) volit a být volen do orgánů sdružení;

c) podílet se na činnosti sdružení v rámci svých možností, potřeb a zájmů, využívat všech služeb a členských výhod, účastnit se organizovaných aktivit;

d) na poskytnutí informací o hospodaření sdružení a využívání získaných prostředků;

e) jednou ročně kontrolovat hospodaření.

2. Každý člen je povinen :

a) dodržovat stanovy;

b) napomáhat podle svých možností při činnosti sdružení, přispívat k jeho rozvoji a propagaci.

Čl. V

Orgány sdružení

1. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, která :

a) dohlíží na činnost sdružení a projednává koncepci činnosti sdružení;

b) schvaluje plán činnosti a výsledek hospodaření;

c) volí a odvolává členy rady;

d) volí a odvolává předsedu sdružení;

e) rozhoduje o změně stanov, zániku sdružení a majetkovém vypořádání.

2. Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně jednou ročně. Valnou hromadu svolává rada sdružení nebo požádá-li o to nadpoloviční většina členů. Každý člen má při hlasování jeden hlas. Valná hromada je usnášení schopná počtem přítomných členů, kteří se dostaví. K platnosti rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud není uvedeno jinak.

3. Výkonným orgánem sdružení je rada. Radu volí a odvolávají členové nadpoloviční většinou hlasů na valné hromadě. Volební období je jeden rok. Rada má nejméně 5 členů. Za svou činnost odpovídá valné hromadě. Schází se nejméně čtyřikrát do roka, popřípadě dle potřeby.

4. Do působnosti rady patří :

a) rozhodování o základních otázkách činnosti sdružení a řízení činnosti sdružení;

b) projednávání způsobu hospodaření s finančními prostředky;

c) svolávání valné hromady;

d) rozhodování o zřízení pracovních skupin sdružení;

e) projednávání návrhu členů podané radě, vztahující se k činnosti sdružení,

5. Kontrolním orgánem sdružení je tříčlenný kontrolní výbor volený valnou hromadou.

6. Statutárním orgánem sdružení je předseda, kterého volí valná hromada sdružení na dobu 3 let. Předseda sdružení vykonává činnosti v souladu s pravomocemi udělenými valnou hromadou nebo radou sdružení. Předseda sdružení má pravomoci k podpisu smluv, dokumentů a platebních příkazů schválených valnou hromadou nebo radou svazku.

7.  Místopředsedu sdružení volí rada sdružení ze svých členů na dobu 3 let. Místopředseda je oprávněn podepisovat dokumenty schválené radou sdružení a zastupuje navenek sdružení v době nepřítomnosti předsedy sdružení.        

Čl. VI.

Zásady hospodaření

1. Při své činnosti se sdružení řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, stanovami a interními předpisy sdružení. 

2. Zdrojem příjmů sdružení jsou dobrovolné příspěvky členů, dary fyzických a právnických osob, dotace, granty a příjmy z vlastni činnosti.

3. Prostředky sdružení jsou používány v souladu s předmětem jeho činnosti k naplňování cílů sdružení v souladu s obecnými podmínkami o užití finančních prostředků.

4. Kontrolu hospodaření provádějí jednou ročně všichni členové sdružení na své valné hromadě.

Čl. VII.

Zánik sdružení

Zánik sdružení může proběhnout :

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením;

b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění;

O dobrovolném rozpuštění nebo sloučení sdružení rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou všech svých členů. V případě zániku dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. VIII.

1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.

2. Změny a doplňky stanov provádí pouze valná hromada