Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace (podle zákona č. 106/1999 Sb.)

 

1. Název obce: Obec Paceřice

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu:

 • Čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích

3. Popis organizační struktury:

 • Zastupitelstvo obce
 • Výbory zastupitelstva obce
 • Komise
 • Obecní úřad tvoří:
  • Starosta
  • Místostarosta
  • Účetní – úředník samosprávného celku
  • Pracovník na pomocné a úklidové práce

4. Kontaktní spojení:

 1. Kontaktní poštovní adresa: Paceřice 100, 463 44 Sychrov
 2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Paceřice 100, 463 44 Sychrov
 3. Úřední hodiny:

Úřední hodiny:

Pondělí

           08:00-12:00 13:00-17:00

Středa

08:00-12:00 13:00-17:00

 1. Telefonní čísla: 482 758 008
 2. Čísla faxu: 482 758 008
 3. Adresa internetové stránky: www.pacerice.cz
 4. Adresa e-podatelny: ---
 5. Další elektronické adresy: obec@pacerice.cz
 6. Náměty a připomínky:  elektronicky, případně do k tomu určených schránek umístěných v osadě Paceřice, Husa, Studnice

5. Případné platby lze poukázat: Komerční banka a.s., expozitura Turnov, č.ú. 21026461/0100

6. IČO: 00671967

7. DIČ: Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

 1. Seznam hlavních dokumentů: v sekci Vyhlášky a nařízení
 2. Hospodaření: v sekci Hospodaření obce
 3. Rozvojové dokumenty: v sekci Program rozvoje obce

9. Žádosti o informace:

 • Písemně na adrese viz. bod 4.1.
 • Ústně v úřední hodiny bod 4.3.
 • E-mailem viz bod 4.8.
 • www.pacerice.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání: Stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze získat na obecním úřadě v úřední hodiny nebo podáním písemné žádosti popř. e-mailem

11. Opravné prostředky: Řádné opravné prostředky (odvolání) se zásadně podávají u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení o odvolání. Způsob podání opravného prostředku je uveden v poučení rozhodnutí.

12. Návod pro řešení životních situací: Co mám dělat když...  

13. Předpisy:

 1. Nejdůležitější používané předpisy:
  • Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
  • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
  • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • Zákon č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Vyhlášky k stavebnímu zákonu č. 500/2006, 501/2006, 503/2006, 137/1998 Sb., 369/2001, 526/2006 Sb.

Výše uvedené předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí ve Sbírce zákonů, které jsou archivovány na obecním úřadě nebo na www.mvcr.cz

 1. Vydané právní předpisy: Obecně závazné vyhlášky

15. Úhrada za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  

16. Licenční smlouvy:

 1. Vzory licenčních smluv: Nebyly vydány
 2. Výhradní licence: Nebyly vydány

17. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.:

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

přidáno: 26. 8. 2019 23:43, autor: Obecní úřad   [ Aktualizováno 20. 11. 2019 7:46 uživatelem Obec Paceřice ]


Veřejnoprávní smlouva - projednávání přestupků

přidáno: 3. 8. 2011 0:49, autor: Obecní úřad   [ Aktualizováno 25. 2. 2019 2:09 uživatelem Obec Paceřice ]

přidáno: 22. 2. 2011 12:15, autor: Obec Paceřice

Základní informace o obci - strukturované členění

přidáno: 22. 2. 2011 12:14, autor: Obec Paceřice

Veřejnoprávní smlouva - projednávání přestupků

přidáno: 22. 2. 2011 12:13, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 22. 9. 2011 2:20 ]

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - formulář k vyplnění žádosti

přidáno: 22. 2. 2011 12:12, autor: Obec Paceřice

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2006 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

přidáno: 22. 2. 2011 12:10, autor: Obec Paceřice

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2007 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1-7 of 7