Vychází "Paceřák"

přidáno: 15. 3. 2011 1:02, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 15. 3. 2011 1:13 ]
Původně přidáno 21.1.2007, autor administrátor
 
Internetové vydání informačního měsíčníku OÚ Paceřice
Úvodník 

        Oficiální periodikum, které se vám nyní dostává do rukou, si klade za cíl zvýšení informovanosti občanů obce,  ale i příznivců a přátel, kteří mají možnost si jej v mírně zkrácené podobě přečíst na internetových stránkách naší obce. 
        Vyhlášená anketa na pojmenování této tiskoviny skončila výběrem názvu (podle názoru redakční rady) známého nejen našim občanům, ale prakticky všem dříve narozeným řidičům v celé naší republice, dovolím si tvrdit i v zahraničí (míněno tím Slovensko). I mně, jako malému klukovi narozenému na opačném konci Českého ráje, byl tento pojem znám dříve, než jsem zjistil, že existuje obec Paceřice, podle které se ten „magický kopec“ jmenuje.
 
 
Věřím, že jej za svůj přijmou všichni obyvatelé naši obce, a jsem rád, že návrh vzešel od občana z Husy. Paceřák nejen dělil, ale převážně spojoval, zvláště ve vzájemné solidární pomocí lidem na cestách. Křižovatka uprostřed táhlého stoupání či sjezdu se stala osudnou nejednomu z nich. Ani dnes po několika radikálních stavebních zásazích se o něm nepřestává mluvit, dál plní statistiky nehodovosti. Dostává se tak do povědomí lidí a je varováním „…jezděte opatrně…“. I obec chce přispět ke zlepšení této situace řešením, o kterém vás budeme jistě včas informovat. 
        Na závěr bych chtěl redakční radě popřát hodně elánu do další práce. Také hodně příspěvků od čtenářů, námětů i pohledů do historie minulé či nedávné, ale i do „šuplíků dávno neotevřených“, kde se skrývají nedoceněné poklady, jak upozornil p. Mužák ve vánočním vydání.                                                         

                                                    Ing. Jan Lamač, starosta obce

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

„Neptejte se, co může udělat vaše země pro vás,ale ptejte se, co vy můžete udělat pro svou zemi.“
                                              J.F.Kennedy
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

                Udržitelný rozvoj

      V poslední době je to často frekventovaný výraz. Mám zato, že i ochránci přírody (zelení) tento výraz akceptují, ale nemám pocit, že by se podle toho chovali. Kde byli, když se k nám navážely tisíce tun odpadu ze západu. Asi se přivazovali řetězy k branám temelínské elektrárny, či protestovali proti dostavbě dálnice Českým středohořím nebo Českým rájem. Rozhodně si nemyslím, že bychom jejich aktivitu v rámci prosazování udržitelného rozvoje nepotřebovali. Diskuze o problému a z ní vzešlá opatření rozhodně patří do schvalovacího procesu při hledání optimálního řešení, ale některé metody věci více škodí než prospívají.
    Rozvoj značí nekončící proces. Udržitelný rozvoj potom snahu, aby tento rozvoj neustal. Společnost se musí rozvíjet tak, aby bylo víc užitku než škod. Někdy se obtížně posuzuje, co je vlastně lepší a o kolik, aby vůbec bylo možno celkový efekt vyjádřit každému srozumitelnou cifrou, tj. penězi. Ale jsou věci „nad slunce jasnější“.
    Naši předkové vynaložili nemalé úsilí, aby byla v obci k dispozici nezbytná podmínka života pro existenci samou, ale i pro rozvoj obce. Jistě již tušíte, že je řeč o vodě. Kde se vzal rybník uprostřed obce, když zde chybí vodoteč? Tuto otázku museli řešit již první
osadníci a zakladatelé obce již už v XVI. století, neboť voda znamená život.
    Bylo by proto velmi nešťastné rozhodnutí budovat kanalizaci a vody se neuváženě zbavovat v prostředí, kde je jí nedostatek a kde bylo vynaloženo tolik úsilí, aby zde do budoucna tato strategická surovina, kterou voda je nebo v nejbližší dohledné době bude.  Přestože v současné době již důmyslné stavby ve Studnicích nevyužíváme, neopravňuje nás to k nezodpovědnému řešení problému. Abychom budovali jak investičně, tak provozně nákladná zařízení bez zjevného ekonomického efektu, a tak se dočkali spíše defektu v podobě vláhového deficitu (nedostatku vody v půdě).
    Ani znečištěná odpadní voda nemůže a do budoucna nesmí být odpadem, ale musíme se k ni chovat jako k surovině, kterou hodláme zpracovávat v bioplynové stanici. Nehodláme proto budovat nákladnou kanalizační síť, nákladně ji čistit a potom zbůhdarma vypouštět. Přesto se i k odpadní vodě musíme chovat hospodárně. Nesmíme ji zbytečně znečišťovat látkami, které by v tomto procesu působily problémy, látkami, které ještě dnes neumíme odbourat (nebo jen velmi těžko) a které by v zamýšleném způsobu využití působily komplikace.

      Chovejme se zodpovědně nejen vzájemně, ale i ke svému životnímu prostředí.

                                                                                            Ing. Jan Lamač, starosta obce

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

        Aktivity grantového a realizačního výboru

        Žádosti o finanční podporu

       Nově ustavený Grantový a realizační výbor zastupitelstva obce intenzivně vyhledává vypisované granty a snaží se je „napasovat“ na naše potřeby tak, aby splňovaly podmínky a naplňovaly cíle, jichž má být dosaženo. Společně pak s aktivními členy SDH a občanského sdružení Slety a Rozlety  připravuje program a sepisuje žádosti. 
    Do 5. ledna 2007 jsme podali žádost do POV administrovaný krajským úřadem na opravu veřejného osvětlení. Celkové náklady 100 tis. Kč,  s 50 % spoluúčastí. 
   Do 19. ledna chceme podat žádost do programu Strom života vypsaný Nadací Partnerství do maximální výše 20 tis. Kč s 10 % spoluúčastí. 
    Do 31. ledna máme vyhlédnuté ještě dva programy. Oba bychom rádi zaměřili na prameniště ve Studnicích. Tady je spoluúčast podmíněna zapojením i jiných než vlastních zdrojů. Zde bychom přivítali sponzorské podnikatelské aktivity. 
    Vzhledem k již rozjetým programům, které bude v letošním roce nutno dofinancovat (územní plán obce, cca 65 tis. Kč, úprava veřejného prostranství – kontejnerové stání Husa, cca 100 tis. Kč) a další materiálně technické dovybavení včetně obnovy techniky sboru dobrovolných hasičů, budeme další aktivity zaměřovat především podle
vypisovaných grantů.                                                                       J.L.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Příklad projektu „ Strom života“ – Husa

              Sadová úprava hlavního přístupu k NKP státnímu zámku Sychrov.


        Částí obce Paceřice – Husa vede hlavní přístupová silnice III/2791 k národní kulturní památce, Státnímu zámku Sychrov. Po pravé straně této komunikace leží velký neudržovaný svah, který je součástí přilehlých pozemků parcelních čísel 862/1 a 862/2 ve vlastnictví soukromých osob. Tito vlastníci projevili souhlas se záměrem prostor sadovnicky upravit tak, aby se zlepšilo a zkvalitnilo prostředípřístupu pro cestovní ruch, turistický provoz a v neposlední řadě životní prostředí místních obyvatel.            
        Hlavní přínos vidíme však ve zlepšení vztahu těchto obyvatel k veřejné zeleni, jejich péči o ni a vzbuzení zájmu „o věci veřejné“ a pochopení, že i veřejné věci především slouží občanům samotným. Realizace projektů proběhne vlastními silami, tj. občany osady, pod odborným dohledem kvalifikované a zodpovědné osoby.

                                                                                                                                  J.L

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
    SDH Paceřice 
    Na své poslední schůzi zhodnotil práci za uplynulý rok: pořádal pravidelné akce - Pytliáda, Dětský karneval, Pálení čarodějnic, Linkův memoriál a Pohádkový večer. SDH navázalo spolupráci s partnerským sborem v Itálii - Rosano a s SDH Hamry. Plánuje se účast SDH Hamry na okrskové soutěži v Radostíně (červen 2007), zde bude i náš dětský a ženský tým. Nejstarší člen SDH Ladislav Mužíček oslavil 83 let. Novými členy SDH Paceřice se stali Vilém Valkoun a Martin Kosina. 
       Plán činnosti na rok 2007 
• Pořízení nového vozu a výstroje za pomocí dotací. 
• Pytliáda, Dětský karneval, Pálení čarodějnic, Dětský den Havajský večer, okrsková soutěž v Radostíně a účast na dalších soutěžích, návštěva partnerského města a hasičů z italského Rosána. 
• Návštěva celorepublikového srazu dobrovolného hasičstva a výstavy historické hasičské techniky 16.6. v Litoměřicích 
• Soutěže: Radostín (okrsková), Vlčetín Čtveřín, Hubertka Hamry -  okres Hlinsko 

Budování základů dnešní hasičské zbrojnice

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
       Proč bioplynová stanice. 
   
    Na několika veřejných schůzích zastupitelů obce jsme hovořili o výstavbě bioplynové stanice. Proč tuto stanici chceme stavět, k čemu bude sloužit a proč právě tuto bioplynku a ne třeba kanalizaci? 

    Ano, mohli bychom stavět kanalizaci, postavit čistící stanice, vše za mnoho miliónů korun, ale jaký by byl výsledný efekt? Když pominu připojovací poplatek občanů na tento systém, který je jednorázový, i když pro občana finančně nákladný (cca 8 – 10 tisíc korun), tak tady je poplatek stálý, kdy z dnešní platby za 1 m3 vody platíme cca 25,- Kč budeme platit cca 50,- Kč (vodné + stočné). Každý si určitě spočítá, kolik by platil, o kolik by mu stouply roční náklady na provoz domácnosti.    
    Ale proč bychom se měli zabývat touto výstavbou kanalizace, když se nabízí daleko lepší řešení: výstavba bioplynové stanice jako obnovitelného zdroje energie. 
    Co to vůbec bioplynová stanice je? Bioplynová stanice je zařízení, v němž se bioodpady  (tráva, zbytky potravin, obsah žump, smradlavá vepřová kejda apod.) mění na bioplyn a nezapáchající hnojivo - a v neposlední řadě je to i určitý příjem peněz do pokladny obce.  Jak jednoduché. 
    Ten minulý rok, kdy jsme se začali zajímat o výstavbu bioplynové stanice, jsme projeli několik bioplynových stanic, zúčastnili se mezinárodní konference o bioplynových stanicích v Třeboni, jednali s mnoha odborníky, kteří se zabývají projektováním, výstavbou a provozem  bioplynových stanic včetně jejich účinností.   V minulém roce jsme nechali vypracovat studii proveditelnosti, máme zpracovanou odbornou dokumentaci – rozptylovou studii, odborný posudek dle zákona o ochraně ovzduší, žádost o povolení provozu zařízení pro nakládání s odpady, zpracování oznámení záměru EIA dle zákona 100/2001 Sb. a máme zpracovanou dokumentaci pro územní řízení. Nyní probíhají jednání s dodavateli vstupních surovin a podpisy smluv o smlouvě budoucí, připravujeme stavebně technické řešení pro zpracování stavební dokumentace a následných kroků, tj. vydání stavebního povolení, žádosti o finanční dotaci, vlastní výstavbu bioplynové stanice. 
  
Co bude bioplynová stanice zpracovávat: 

• prasečí kejda ze SZP Sychrov (nosné medium)
• kaly ze septiků a žump
• siláž kukuřice nebo jiné biomasy
• siláž travní, odpady ze zeleně (tráva)
• výlisky z ovoce
• pivovarnické mláto
• odpady z mlékárny
• gastroodpad z jídelen a restaurací

    Výstupem z bioplynové stanice bude bioplyn a hnojivo. Bioplyn bude převážně zpracováván v kogenerační jednotce na elektrický proud, který budeme dodávat do energetické sítě a teplo, o jehož využití zatím jednáme. 
    Nabízí se jedno řešení. V okolí je dost sadů se značným odpadem – větvemi, které se různě pálí. Bylo by dobré tyto větvě naštěpkovat, usušit odpadním teplem, vylisovat pelety nebo dřevěné brikety a používat je k ekologickému vytápění. 
    Také se nabízí zřídit sušárnu dřeva. O všech těchto možných využití vedeme intenzivní jednání. 
    Dalším nápadem by mohla být lisovna moštu pro soukromníky z vlastního doneseného ovoce. 
    Různých názorů a nápadů je dost a myslím, že na nejbližší veřejné schůzi zastupitelů, která bude v únoru, bude o čem jednat.                                     J.P.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

            Vy se ptáte, my odpovídáme.  
   
    V poslední době jsme dostali několik dotazů k osvětlení v obci. Proto bych vás chtěl seznámit s touto problematikou. 

    V roce 2003 jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci na veřejné osvětlení v Paceřicích, Studnicích a na Huse. Projekt řeší nové rozvaděče, vedení a osvětlovací tělesa umožňující dvoufázové osvětlení, to je osvětlení v pozdních nočních hodinách s 50% příkonem, osvětlení vozovky od autobazarů až po most přes rychlostní komunikaci a osvětlení od autobusové zastávky Paceřice-Husa hlavní silnice až po okraj Husy. Celkový objem prací je odhadnut na 1,2 mil.Kč. v roce 2004 jsme žádali o dotaci a dokonce jsme dostali 100 tis.Kč.  Počítali jsme s realizací osvětlení od autobusové zastávky Paceřice-Husa hlavní silnice až po okraj Husy. Nakonec jsme tento záměr nemohli uskutečnit jednak k malé dotaci ale hlavně k nevyjasněným vlastnickým pozemkům. Proto jsme peníze převedli na rekonstrukci kuchyně v naší mateřské škole. 
    Je jasné, že není možné uskutečnit projekt najednou, ale projekt musíme začít realizovat postupně. Proto jsme začali s postupnou výměnou osvětlovacích těles na Huse, kde nyní jsou všechna světla vyměněna a připravena pro dvoufázové osvětlení. V letošním roce jsme požádali o dotaci na výměnu osvětlovacích těles v Paceřicích a Studnicích. I když jsou již některá světla vyměněna, přesto tato výměna bude investicí za cca 100.000,- Kč. Bude třeba vyměnit 33 osvětlovacích těles. Dále počítáme s osvětlením křižovatky u Sodomkových. Betonový sloup máme a s jeho postavením a osazením osvětlovacím tělesem počítáme na jaře 2007. 
    V tomto roce také bude zapojeno nové osvětlení podchodu pod rychlostní komunikací a to tak, aby se rozsvěcelo dříve, než veřejné osvětlení a také zhaslo později. 
    S realizací osvětlení od autobusové zastávky Paceřice-Husa hlavní silnice až po okraj Husy počítáme s výstavbou chodníku. 
    S realizací osvětlení od autobazarů až po most přes rychlostní komunikaci započneme dle toho, jak budou vypsány dotační tituly a budeme tedy moci žádat o dotaci. 
    Možná, že některá světla jsou zbytečná a někde je osvětlení nedostatečné. Proto vítáme vaše připomínky.
J.P.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

Občanské sdružení Slety a Rozlety   pořádá v letošním roce tyto akce:

Únor       - 3.2. v 16h komorní koncert v klubovně hasičské zbrojnice
                -  17.2. v 16h dětský karneval   
                -  Pytliáda (v případě dostatku sněhu)
Březen    -  dle počasí výlet na Ještěd
                 - 31.3. v 16h seniorský večer s překvapením
Duben     - 30.4. čarodějnice
Květen    - 26.5. dětský den (s opékáním buřtů)
Červen    - hasičská soutěž v Radostíně
                 - 16.6. zájezd do Litoměřic na výstavu hasičské techniky
Červenec  - havajský večer
Srpen        - sportovní den a taneční večer
Září            - 8.9. Sjezd rodáků
Říjen         - zájezd do Prahy
Listopad  - zájezd na divadelní představení
Prosinec  - vánoční besídka pro děti, vánoční večírek pro dospělé

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

        Třídění odpadu - sklo - Pozor nové!
        Sklo se třídí na barevné a čiré (doposud bylo jen barevné).

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

      Úřední hodiny obecního úřadu a přístup do knihovny a informačního centra
     - volný přístup na internet


PO: 15.00 – 19.00, ST: 13.00 – 17.00
PÁ: 16.00 – 18.00 pouze knihovna a internet

V knihovně je 1994 knih, za rok 2006 přibylo 100 nových titulů. Najdete zde široký výběr – od historických knih až po romány pro ženy.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
        Recept na něco dobrého... 

        Srnčí ragú – podle Jany Chlebnové 
   
    Připravíme si: 

Srnčí (kančí, z jiného masa nevyzkoušeno), cibule, 
1 sklenice nakládaných hub ve sladkokyselém nálevu – pokud možno s paprikou, bobkový list, celý pepř, nové koření – množství dle vlastní chuti, hotová jíška tmavá Knorr, masox 
    Postup: 
Osmažíme cibuli, čím více tím lépe (do zlatova), maso nakrájíme na kostky, opečeme maso na cibuli, nalijeme sklenici hub i s nálevem, dáme do trouby, přidáme masox a koření, pečeme v troubě doměkka, podléváme vodou, když je maso měkké, přisypeme jíšku, podlejeme a krátce zavaříme. Dochutíme – sůl, pepř. Podáváme s opečenými bramborami nebo s hranolkami.

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
            Významná jubilea našich spoluobčanů

leden    -   Antonín Pelikán
              -   Marie Roštejnská
únor      -   Josef Kopal                    Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°     

        Jak jsem zažil Štědrý večer.
       
        Ráno jsem se vzbudil, nasnídal jsem se a šel si vyčistit zuby. Ustlal jsem si postel, hrál jsem si s bráškou a pak nám táta řekl: “Pojďte mi pomoct se stromečkem!“ Tak jsme nechali hraní a šli jsme taťkovi pomoct se stromečkem. Přenesli jsme stromeček do haly a zkoušeli jsme ho dát (vložit) do stojánku. Nešlo nám to! A tak tatínek řekl: “Podržte takhle na zemi ten stromeček a já ho upravím.“ Tatínek upravoval, upravoval, až se nám to do stojánku vešlo a tak jsme s bráškou asi po čtvrté zametli a šli jsme na oběd, který maminka zatím připravila. Když jsme se naobědvali, šli jsme si odpočinout. Podívali jsme se na televizi a šli pomoct mamince se stolem. Večer jsme bohatě povečeřeli a šli ke stromečku. Dostal jsem hodně dárků. Byly krásné a proto si jich vážím. Dostal jsem například: vikingská loď z Lega a telefon, pyžamo, hru atd. 

        Štědrý večer jsem si moc užil!              Ondřej Jágr (10 let, 4. třída ZŠ Radostín)

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
    Slety a Rozlety
    Dne 15.10.2007 přijel na návštěvu do Paceřic štáb ostravského studia České televize. Zaparkovali v „Dráze“, porozhlédli se po okolí, pozdravili se s místními obyvateli a spokojeni s natočeným materiálem i s nabídnutým občerstvením pokračovali ve své cestě. 
Dne 22. října 2006 Občanské sdružení Slety a Rozlety uspořádalo exkurzi do ostravského studia ČT a tímto ostravskému občanskému sdružení s názvem „Hodina pravdy“, jeho návštěvu v Paceřicích oplatilo. Na několik zajímavých momentů z této akce se můžete podívat 
  27.1.2007 ve 20.00h na 1. programu ČT.


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Občanské sdružení Slety a Rozlety 
            Vás srdečně zve na 1.komorní koncert, který se uskuteční 3. února 2007 v 16.00h v klubovně hasičské zbrojnice v Paceřicích. 
            Na programu jsou díla mistrů období baroka a klasicismu. Hostem koncertu bude Jan Basista Novotný, který působí jako kontrabasista v orchestru DFXŠ v Liberci, u nás ale vystoupí jako hráč na různé typy zobcových fléten a specialista na autentickou interpretaci barokních skladeb. Na cembalo a klavír bude doprovázet Vilém Valkoun.


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
            Fotohádanka 
            Poznáte na fotografii náhodně vybraný detail ze svého okolí?

Toto foto je z Paceřic, správnou odpověď najdete v příštím čísle.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

3. února 2007 - XII. Letecký ples
pořádá v sobotu od 20.00 hodin v Kulturním domě v Hodkovicích nad Mohelkou Aeroklub Hodkovice. Hrají: UQ Band Liberec. Vstupné: 90,- Kč. 
Úterý 6. února - SPIRITUÁL KVINTET
Průřez vydanými posledními CD. Vstupenky již v předprodeji za 160-140-120 Kč, na místě +20 Kč. Městské divadlo Turnov, začátek v 19.30 hodin 
Sobota 20. ledna - EX DRŮBEŽÁŘSKÝ PLES
Hudební složku zajišťuje Continental Band Liberec, připravena je bohatá tombola. Svoz a rozvoz zajištěn. Předprodej vstupenek a další informace na tel. 731 321 356 nebo 605235371. Kulturní dům Pěnčín, začátek ve 20 hodin 
Tipsport arena v Liberci:
21. leden 2007
  -  17:00h extraliga hokej 
Bílí Tygři Liberec - HC Chemopetrol 
26. leden 2007
  -  18:30h extraliga hokej 
Bílí Tygři Liberec - HC Znojemští orli  
28. leden 2007
  -  17:00h extraliga hokej 
Bílí Tygři Liberec - HC Slavia Praha
 
30. leden 2007
  -  18:30h extraliga hokej
Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Steel 
14. únor 2007
  -  18:30h extraliga hokej 
Bílí Tygři Liberec - HC Hamé
 
18. únor 2007
  -  17:30h extraliga hokej 
Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha
 
19. únor 2007
  -  Miro Žbirka   20:00 hod.
koncert slovenské legendy
22. únor 2007
  -  FIM Mistrovství Světa Freestyle Motokros NIGHT of the JUMPs   19:00 hod. 
závod ze seriálu NIGHT of the JUMPs FIM Mistrovství Světa ve Freestyle Motokrosu

Comments