Volby zastipitelů obce na léta 2006 až 2010

přidáno: 27. 2. 2011 12:55, autor: Obec Paceřice
Původně přidáno 12.9.2006, autor Jan Pavelka
 

Volby


 zastupitelů obce na léta 2006 - 2010.

         Tak nám ty čtyři roky pěkně utekly. Než jsme se naděli, je tu rok 2006, volby do poslanecké sněmovny a v měsíci říjnu – 20. a 21. – jsou tu volby do zastupitelstva obce.
         Ale nejprve malé ohlédnutí za volbami do zastupitelstva obce konané 1. a 2. 11. 2002.
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jeho dodatků          220 občanů
K volbám se dostavilo a odvolilo                                             176 občanů
To znamená, že ve volbách se zúčastnilo                                 80 % občanů 
       Do voleb byly schváleny tři kandidátky. Dvě kandidátky byly z Paceřic a jedna z Husy. Do zastupitelstva obce dle volebního zákona bylo zvoleno 7 kandidátů. 
       Čtyřletá praxe ukázala, že nelze dělit zastupitele na ty ze Studnic, Paceřic či Husy. Za obec Paceřice jsou zastupitelé jedni a tak také musí vystupovat. O tom, co bude obecní úřad dělat a čím se bude zabývat především rozhodujeme my občané a to hlavně na veřejných zasedáních zastupitelů obce. Jednací řád zastupitelstva obce každému zaručuje právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva své stanovisko k projednávaným věcem, nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, do usnesení rady, výborů zastupitelstva a komisí rady a pořizovat si z nich výpisy, požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti zastupitelstvem obce, podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. A jak tohoto práva využíváme záleží opravdu jenom na nás občanech. 
      Praxe a to hned při zvolení zastupitelů ukázala, jak náš volební zákon je špatný, protože nerespektuje názor voličů.  Výpočtem dle volebního zákona se stane, že kandidát s menším počtem hlasu se do zastupitelstva dostane, zatím co kandidát s větším počtem hlasu nikoliv.
     Všechny tyto negativní poznatky jsme vzali na vědomí při sestavování kandidátky pro letošní volby. Zastupitelé obce Paceřice stanovili v souladu s ustanovením §67 a §68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pro komunální volby na období 2006 – 2010 počet zastupitelů. Na toto období se bude volit 7 (sedm) kandidátů.
     Proto byly sestaveny dvě kandidátky o stejném počtu kandidátů. Tyto dvě skupiny kandidátů budou na jednom volebním lístku.
A jak by měly probíhat volby?
Velice jednoduše.

Volič zakroužkuje na volebním lístku maximálně sedm jmen kandidátů ( z obou sloupečků dohromady) o kterých si myslí, že by měli být zastupiteli obce. Ti z nich, kteří dostanou nejvíce hlasů budou zastupiteli obce.

Nyní Vám představím kandidáty :

Kandidátka I.                                                   Kandidátka II.  
Za plnohodnotný život na vesnici                       Za zrovnoprávnění venkova

Lamač Jan Ing.                                               Pavelka Jan 
Těšina Petr                                                     Chlebna Václav 
Křikava Miroslav                                             Sodomka Lukáš 
Bobek Antonín                                                Lebedová Helena 
Kopka Jiří                                                       Porš Petr 
Valkoun Vilém  Mgr.                                       Mrenicová Hana MUDr. 
Hrubý Martin                                                  Bernát Zdeněk

 

Takže na závěr.

Volby do zastupitelstva obce na roky 2006 – 2010 se uskuteční dne 20. a 21. října 2006 ve volební místnosti, která bude opět na Obecním úřadu v Paceřicích a bude otevřena:
V pátek od 14,00 hod. do 22,00 hodin. 
V sobotu od 8 ,00 hodin do 14,00 hodin.

Na posledních volbách byla 80-ti procentní účast voličů. Myslíte si, že tuto hranici v těch letošních volbách překonáme?

Všechny voliče zve k volbám přípravný výbor.

Comments