Paceřák - březnové vydání zpravodaje

přidáno: 27. 4. 2011 13:22, autor: Michal Rajnoch   [ Aktualizováno 27. 4. 2011 13:55 uživatelem Obec Paceřice ]
Původně přidáno 31.3.2007, autor: Administrátor
 
Aktuality a nové informace - internetová verze zpravodaje Obecního úřadu Paceřice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení čtenáři,

    než jsme se nadáli, máme zde první jarní den a za námi čtvrtletí roku se sedmičkou na konci. Pro někoho šťastnou, pro někoho ne. Je však třeba brát přicházející události s rozvahou a optimistickým nadhledem, že není tak špatně, aby nemohlo být hůř.
     Prakticky nemine týden, abychom se ze sdělovacích prostředků nedozvěděli nějakou „Jobovu zvěst“, co nás na cestě do „Evropy“ čeká, co má nebo již mělo být nebo dokonce co nestihneme v termínu, protože to úředníci nestačí pro velký nápor vyřídít, a jak za to a kolik zaplatíme.
     V našem zpravodaji se Vám budeme snažit o nových problémech poskytovat informace a případné pohledy na věci očima právě těch úředníků, na které se to všechno valí.  Dnes to je o vodě spodní a odpadní (studně a septiky).
      První čtvrtletí roku je ve znamení zpracovávání a podání žádostí o dotace a granty. Většina se jich musí  stihnout během února a března. Na duben nám zbývá se rozhodnout, zda naši obec přihlásit do soutěže „Vesnice roku 2007“. Určitě to není záležitost jenom obecního úřadu, ale mělo by se to stát prestižní záležitostí každého našeho občana. Soutěž je dvoukolová, tj. krajská a celostátní. Hodnotí se koncepční dokumenty obce, společenský život, aktivity občanů, podnikání v zemědělství, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanskou vybavenost, péče o veřejné prostranství,  krajinu, knihovnu, kroniku atd..
     Jak je vidět nejde o jednoduchou záležitost, ale časově a literárně velmi náročnou a s nejistým efektem. Do Velikonoc je třeba se rozhodnout. Podpoříte tuto akci ???
                  
         Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku přeje starosta Jan Lamač.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Kdo dlouho zvažuje, nezvolí vždy nejlepší možnost.“
                                Johan Wolfgang von Goethe

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vypracované a podané projekty v tomto roce.

V měsíci březnu končí většina uzavírek příjmů žádostí pro  vypsané programy v rámci Grantového fondu Libereckého kraje. Chtěli bychom Vás v krátkosti informovat o podaných žádostech z naší obce.

·    Program podpora Sdružení hasičů Čech a Moravy.
    Do tohoto programu byly podány dvě žádosti. Jedna žádost o poskytnutí příspěvku z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na rok 2007 se týkala vybavení jednotky předepsanou výstrojí. Druhá žádost z téhož fondu se týkala opravy cisterny CAS 25.
·    Program podpory kultury  v Libereckém kraji.
    Podány také dvě žádosti. Především se jedná o dotaci na kulturní akce pořádané OS a na akci setkání rodáků.
·    Program podpory ochrany přírody a krajiny
    Byla podána jedna žádost, přestože je trochu jiná a přímo nenaplňuje podmínky programu. Jedná se o oprava technické památky – prameny ve Studnicích.
·    Program obnovy venkova neinvestiční
    Žádost se týká opravy veřejného osvětlení v Paceřicích a ve Studnicích. Dle výše poskytované dotace se jedná pouze o výměnu starých a špatně svítících osvětlovacích těles. Na zásadnější údržbu ovšem nemáme peníze.
·    Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích – podprogram – opatření na ochranu zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích.
    Také do tohoto programu byly podány dvě žádosti. První se týká výměny dopravních značek za takové, které nám předepisuje zákon. Druhá  na vypracování projektové dokumentace na rozšíření a úpravu terénu na místní komunikaci vedoucí z Paceřic do Studnic.
·    Program projektů ve školství.
    Žádost do tohoto projektu podala prostřednictvím OÚ mateřská škola, která ve dnech 31.8. až 2.9.2007 ve spolupráci s Centrem pro rodinu v Turnově - „Náruč“ při Waldorfské mateřské škole Turnov plánuje uspořádat třídenní konferenci pod názvem „Domácnost – životní síla celé rodiny“ /o všem, co posiluje život v rodině a o roli žen jako základním pilíři této rodiny, o zdravém životním stylu, zdravé výživě,.../ s mezinárodní účastí Slováků, Poláků,...
·    Prostřednictvím Mikroregionu Jizera jsme podali žádost o dotaci na vybudování stání pro kontejnery na Huse.
·    Ještě jsme podali dvě žádosti a to na nákup doprovodného vozidla pro hasiče a na výsadbu dřevin podél krajské silnice III/2791 v osadě Husa, ale s těmito projekty jsme neuspěli. Byly nám zamítnuty.               
                                                                                                J.P.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studny: 
    Vzhledem k častým dotazům, týkajících se studní, nám poslal vyjádření p. Jiří Houžvička z MěÚ Turnov OŽP, které nyní ve zkrácené formě uveřejňujeme:
    Datum 30.6.2007 nebo 31.12.2007 nemá pro studny, které slouží jako individuální zásobování domácností pitnou vodou žádný význam. Pro studny platí co doposud a nic se podle současné právní úpravy měnit nemá i nadále.
    Tedy u studní realizovaných do 1.1.1955 – pokud byly realizovány do tohoto data, má se za to, že je povolená a to z toho důvodu, že vodní právo až do konce roku 1954 nevyžadovalo aby ten, kdo staví studnu a následně z ní odebírá vodu, žádal vodoprávní úřad.
    Studny realizované po  1.1.1955 – mají mít povolení ke stavbě a k odběru podzemní vody.
    Celý text zprávy je k přečtení na Obecním úřadu Paceřice.
Žumpy:
    V pondělí 19.2.2007 vydalo Ministerstvo životního prostředí tiskovou zprávu s nadpisem „K 1. lednu 2008 zaniká platnost některých povolení k vypouštění odpadních vod. Podle novely zákona o vodách zaniká platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. 12. 2001, tzn. povolení vydaných podle dříve platných právních předpisů [1]. V případě, že se nezměnily podmínky (hydrologické, ekologické), za kterých bylo povolení uděleno, je možné stávající povolení k vypouštění odpadních vod na návrh oprávněné osoby prodloužit podáním žádosti na vodoprávní úřad (obecní úřad obce s rozšířenou působností). Prodlužují se pouze povolení k vypouštění odpadních vod z rodinných domů a staveb pro individuální rekreaci.
    Proto je třeba, aby si všichni majitelé nemovitostí (včetně rodinných a rekreačních domů), kteří vypouštějí odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, o toto povolení neprodleně požádali u svých místně příslušných vodoprávních úřadů (obecní úřad obce s rozšířenou působností). Tolik zkrácená citace tiskové zprávy.
     Po důkladném přečtení celé tiskové zprávy a především Žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) bylo mnoho dotazů a proto jsme požádali opět p. Houžvičku z MěÚ Turnov o jeho vyjádření. Zde je:
Septiky, domovní ČOV
    I když značné množství dotazů vzhledem k informacím ve sdělovacích prostředcích se týká studní, jsou rovněž dotazy týkající se septiků a domovních ČOV.    K situaciauvádím:
    Nový vodní zákon při svém vydání v roce 2001 (účinnost od 1.1.2002) stanovil, že všechna povolení k vypouštění odpadních vod vydaná před účinností nového vodního zákona (tedy do 31.12.2001) zanikají dnem 1.1.2008. Nyní proběhla médii informace, že všichni, kterých se to týká, by měli požádat o prodloužení povolení, resp. o povolení nové.         Je i možnost se podívat na internetové stránky MZe, kde jsou uvedeny formuláře pro žádost. Doporučuji pročíst si rovněž kromě formuláře požadované přílohy. Většina z Vás zjistí (stejně jako u studní), že požadované přílohy vůbec nemá. Požádat tedy neznamená pouze vyplnit formulář.
    Rovněž je otázkou, jak vůbec ze strany úřadu postupovat v případě čistícího zařízení, které bylo v dřívějších dobách povoleno, ale nesplňuje dnešní nároky na čištění.
Závěrem snad jen tolik, že podle současného stavu mají všichni platné povolení do konce roku a že předpokládám, že během této doby dojde k upřesnění toho, jak dále postupovat.
                                                                    Jiří Houžvička, MěÚ Turnov, OŽP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  B Ř E Z E N – Očima celostní medicíny
„ Jestliže jsi zdráv, jsi mlád “  ( anglické přísloví)

     Taky se už těšíte na jaro? Na zelenající se trávníky, rašící pupeny a hřejivé sluníčko, které vdechuje život spící přírodě ?  Letošní zima nás závějemi sněhu nezavalila, tudíž ani přírodě nebylo dopřáno ozdravného spánku pod sněhovou duchnou. Ale opravdové astronomické jaro začíná letos teprve v den jarní rovnodennosti, to je -  21.března v 1 hodinu 7 minut středoevropského času.
     No a tak jako probouzející se příroda  potřebuje naši péči a očištění od zimní šedi, i náš organismus by si zasloužil pročistit. Podle starých tradic začala 21.2. předvelikonoční doba postní, to proto, aby se nánosy v organismu po vánočním hýření odplavily.
    V měsíci březnu je podle čínské medicíny potřeba posilovat žlučník. Ten zachycuje játry tvořenou žluč a podílí se na zpracovávání potravy a na metabolismu. Problém v činnosti žlučníku se může projevit bolestmi hlavy, tlaky v břiše po jídle a nechutenstvím, tlaky pod pravým žeberním obloukem, zvýšeným říháním, problémy s očima ( zarudnutí, suchost, poruchy vidění). Také nespavostí, nerozhodností, ztrátou odvahy a záchvaty hněvu. Stav našeho žlučníku se promítá mimo jiné na oblast spánků (vyrážky, zarudnutí ) a bolesti hlavy v této oblasti . Poruchu funkce žlučníku může signalizovat také žlutý povlak na jazyku. Vzhledem k těmto skutečnostem je proto nutná jarní detoxikace organismu.                      A jak na to?
     STRAVA : Omezit živočišný tuk, smažená a silně kořeněná jídla. Naopak zvýšit přísun zeleniny a ovoce, ořechů a semínek, celozrnných obilovin a rýže.
     ČAJE : Je vhodné udělat si kůru z čajů působících na látkovou výměnu – třezalka tečkovaná, řebříček obecný, máta peprná, ostropestřec mariánský, vilcacora nebo jakýkoliv už hotový čaj z lékárny na pročištění jater a žlučníku.
     DOPLŇKY STRAVY : pokud nemáte čas na vaření čajů, je možné použít již připravené a sestavené koncentráty na zharmonizování jater a žlučníku. Např.: REGALEN, CYTOSAN ( od firmy Energy), DETOXIN, ASTOMIN (od firmy Diochi), CHOLAGAN, DIABAN (od firmy Bylinář), ŽLUČNÍKOVÝ ELIXÍR, RABANON BIO = 100% šťáva z černé ředkve a další.
     PITNÝ REŽIM : je velice důležitý faktor v pročišťování organismu. Každý člověk by měl vypít množství tekutin podle vzorce : vaše váha zaokrouhlená nahoru na desítky, vydělit deseti a přičíst 2 = počet skleniček vody (250 ml ) denně. To je průměrná spotřeba u běžného dne. Při větším výdeji se musí zvýšit.
V příštím pokračování se zaměříme na svá játra.        MUDR. Hana Mrenicová
 
Několik březnových tipů:

ZELENINOVÝ VITAMINOVÝ NÁPOJ
2 lžíce mladých listů kopřivy a pampelišky
rozmixovat v 500 ml vody, nechat 4 hodiny odstát, přecedit a vypít

PETRŽELOVÁ KÚRA
Používá se denně při poruchách látkové výměny po dobu 4 týdnů.
Denně sníme jeden výhonek petržele a 3x denně pijeme čaj z kořene petržele. Ten připravíme tak, že dvě lžičky nastrouhaného kořene spaříme 250 ml vařící vody a necháme 20 minut vylouhovat.

CELEROVÁ ŠŤÁVA
Pijeme denně 100 ml celerové šťávy. Příznivě působí na látkovou výměnu , ledviny a ovlivňuje také srdeční sval.
Výborné jsou nejrůznější saláty buď ze syrového celeru, petržele a mrkve, nebo z vařeného celeru se zálivkou z citronu, soli a oleje . Chutná a zdravá je i krémová celerová polévka, kterou připravíme tak, že v 500 ml vody povaříme 5 lžic nastrouhaného celeru, ochutíme a zahustíme smetanou

SALÁT Z ČÍNSKÉHO ZELÍ
1 menší čínské zelí, 2 dužnaté listy řapíkatého celeru,1 menší červená paprika,
zeleninu nakrájíme na menší kousky (řapíkatý celer je možno oloupat), smícháme v misce . Poté zalijeme zálivkou, kterou jsme vytvořili z jednoho dílu bazalkového octa, jednoho dílu jakékoliv semínkové hořčice a lžičky tekutého medu. (dobré je rozmíchat vše ve skleničce od přesnídávky s víčkem – ingredience se lépe spojí ). Zálivkou zalijeme zeleninu , možno trochu přisolit, dle chuti.
Hotový salát posypeme nasucho opraženými dýňovými a slunečnicovými semínky.
                        DOBROU CHUŤ                    MUDR. Hana Mrenicová
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Upozornění pro včelaře:

Nařízení č. 1/2007 Krajské veterinární správy, ochranná a zdolávací opatření proti roztoči (Varroa destruktor). 1. Nařizuje se jarní ošetření včelstev v ohniscích
a) u nichž nabyl splněn rozsah nařízených opatření pro období podzim - zima v předchozím roce...
b) u nichž bylo zjištěno při vyšetření směsných vzorků zimní měli silné zamoření (nad 3 roztoče na včelstvo). Celé nařízení je vyvěšeno na úřední desce.
 
Upozornění pro chovatele ovcí a koz:
Nařízením Komise Evropského společenství č. 21/2004 byla zrušena výjímka pro chovatale ovcí a koz, kteří chovají nejvýše 3 ks uvedeného druhu.Z toho vyplývá, že povinosti týkající se označování a evidence ovcí a koz stanovené zákonem č. 154/2000 Sb. (plemenářský zákon) a jeho prováděcí předpisy platí pro všechny chovatele bez rozdílu, kolik těchto zvířat chová. Podrobnější informace na webové stránce ČMSCH - www.cmsch.cz 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Významná jubilea našich spoluobčanů

duben     -   Břetislav Vojtíšek

Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Modeláž nehtů (gelová, acryl),
manikúra (P-shine), pedikúra,
...také u Vás doma !
Kopková Hana, tel.: 736 222 591, Paceřice 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recept na něco dobrého... (sladkého ke kávě)

Děravá buchta  (podle Markéty Zakouřilové)
Těsto: 1 sklenice cukru, 3 vejce, 6 lžic oleje, 3 sklenice polohrubé mouky,
1 prášek do pečiva, 1 sklenice mléka, špetka kakaa
Poleva: Jednu Heru necháme rozpustit, přidáme 20 dkg cukru, 6 lžic kakaa, rum - mícháme, dokud se cukr nerozpustí
Suroviny smícháme a na vymazaném a vysypaném plechu upečeme. Po vychladnutí uděláme do upečené placky druhou stranou vařečky díry. Placku polijeme polevou, snažíme se polevu vpravit do děr, necháme v chladnu ztuhnout.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotohádanka:
poznáte na fotografii o kterou část obce se jedná?Řešení z minula: Buškův hrob se nachází na hřbitově ve Vlastibořicích

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z historie Paceřic
Od minulého čísla našeho nového časopisu Vás chceme seznamovat s naším blízkým i vzdálenějším okolím, které naší společnosti dalo osobnosti v široké paletě oborů. Zmíníme se postupně i o osobách, které v našem okolí hledaly buď odpočinek nebo inspiraci k další práci a také část své tvorby věnovaly našemu okolí. Dnešní příspěvek by mohl být věnován několika význačnějším osobnostem, které mají spojitost s naší obcí a jejími nejbližšími sousedními obcemi.
O rodině Bušků bylo napsáno již mnoho různých postřehů o jejich přínosech v řadě uměleckých směrů v období 19. a první poloviny 20. století. S fotografiemi některých jejich výrobků Vás příležitostně seznámíme v některých z příštích čísel.
Bedlivějším jistě neušla skutečnost, že na Huse, v části zvané Šupanda, v dnešním domě č. 96 (kde bydlí Jana a Josef Koškovi) v kovozpracující dílně p. J. Najmana se vyučil „černému řemeslu“ a pracoval jako dělník na konci druhé poloviny 19. století Václav Laurin. Narodil se v Přepeřích u Turnova a vyrostl v Kamení. Jaký byl běh života tohoto člověka? Narodil se 27. září 1865. Vyučil se zámečníkem a po krátkém zaměstnání jako dělník se stává spolumajitelem zámečnické dílny KRAUS a LAURIN v Turnově. Po krátké spolupráci a následném rozchodu společníků se na svých vyjížďkách na kole seznamuje s Václavem Klementem, knihkupcem z Mladé Boleslavi a rovněž nadšeným cyklistou. Spolu pak zakládají zámečnickou dílnu, ve které začínají s výrobou jízdních kol vlastní konstrukce s českou značkou SLAVIA.
S nástupem motorizace ke konci 19. století přicházejí s novinkou - z brány továrny vyjíždí motocykl s motorem uprostřed rámu a s poháněným zadním kolem - taktéž vlastní české konstrukce a rovněž značky SLAVIA. Počátkom 20. století - přesně roku 1905- přivádí konstruktérský talent Václava Laurina na c. a k. silnice další český výrobek - první automobil L&K. Václav Laurin se podílel na vývoji a konstrukci všech typových řad motocyklů a automobilů značky L&K prakticky až do konce svého života. Od konce 1. světové války (1918), když poklesla kupní schopnost ve společnosti, vyjíždějí z továrny pod značkou L&K užitková a nákladní vozidla s nosností do 3 tun, pro zemědělce víceradličné motorové pluhy, vozidla pro hasiče, stacionární pohonové stroje pro nejrůznější odvětví hospodářství. Továrnu, oslabenou po velkém požáru, kupují v r. 1925 ŠKODOVY ZÁVODY PLZEŇ a.s. Václav Laurin zde zůstává ve funkci technického ředitele. Umírá 4. prosince 1930 v Mladé Boleslavi a je pohřben tamtéž.
Jistě během další doby a získáváním dalších podkladů postupně rozšíříme a doplníme obraz o významu a vlivu našich obcí a jejich blízkého či vzdálenějšího okolí na dění ve všech odvětvích společnosti nejen v našem kraji, ale i v republice a i dále ve světě. Nechtěli bychom zůstat jen u seznamování se s osobami a události z historie, ale bylo by vhodné vědět něco i o osobách z doby nedávno minulé , ale i současné.
K fotografiím uveřejněným v nultém čísle se sluší doplnit údaje o jejich vzniku. Černobílý obrázek s podtitulkem „Křižovatka v Huse - kdysi“ vznikl na počátku 30. let 20. století a při podrobnější prohlídce snímku je vidět p. Antonína Pařízka s ovčákem. Barevný snímek byl pořízen v roce 2005.
                                                                                               V.M.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vydal OÚ Paceřice v březnu 2007. Nápady, dotazy a připomínky adresujte na OÚ nebo mailem  na vilem.valkoun@seznam.cz , pacerice@iol.cz  . Za příspěvky předem děkujeme.
Comments