Nulté číslo snad pravidelného zpravodaje OÚ Paceřice

přidáno: 27. 2. 2011 13:24, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 27. 2. 2011 13:46 ]
Původně přidáno 21.12.2006, autor administrátor
 
Předkládáme Vám k nahlédnutí v internetové podobě náš nový zpravodaj, který bychom chtěli vydávat v papírové podobě v příštím roce 2007 koncem každého měsíce. Následující obsah je totožný s tištěným vydáním, s jediným rozdílem - zde neuvádíme kulturu z Turnova, Sychrova a Liberce.Nápady, dotazy a připomínky zasílejte, prosím, na vilem.valkoun@seznam.cz , děkujeme.

Hlásí se Vám Paceřice

Informace OÚ v Paceřicích

0.ročník

 

Prosinec 2006

Úvodník

 Vážení spoluobčané,

Dostává se vám do rukou tiskovina vydaná obcí za účelem zvýšení Vaši informovanosti o dění v obci, novinkách, které pro nás připravili nadřízení i v práci zastupitelů a záměrech vize budoucnosti.
    Jsme v Evropě, s větší či menší slávou a tak se na tyto nové skutečnosti musíme dobře připravit a v plné míře využit pro lepší (plnohodnotný) život především u nás, na vesnici.
    Zvýšenou aktivitou se podařilo  získat významné postavení ve stávajících i nově vzniklých uskupeních, která budou mít v budoucnu vliv na čerpání, ale i rozdělování evropských financí na různé akce.
    Vyzýváme proto všechny občany i podnikatele, aby nám aktivně pomohli nejen vytvářet programy, ale aby nás upozorňovali na potřeby, které by bylo třeba řešit. Přivítáme každý podnět a budeme se jej snažit nějak řešit, zařadit do programu obnovy vesnice, místní akční skupiny (MAS) Turnovsko, databáze projektů pro čerpání finančních prostředků z EU do roku 2013  nebo do rozvojové strategie libereckého kraje do roku 2020.
    K těmto náročným úkolům Vám přeji  v této vánoční době hodně radostí a pohody, síly a zdraví po celý příští nový rok 2007.

 Ing. Jan Lamač, starosta obce


Úvaha

 Zastupitelé obce schválili 11. prosince novou obecně závaznou vyhlášku o systému nakládání s odpadem.
        Je vůbec vhodné v současné nebo v nezbytně krátké době, ještě hovořit o odpadech? Každý školou povinný občan si jistě vzpomene na svá školní léta, kdy se učil o přírodních zákonech a pravidlech.
    Např.: Zákon o zachování hmoty (energie) a koloběh látek v přírodě.
     Kde se v tomto koloběhu nebo kruhu nachází odpad, v které jeho části a pro koho je odpad odpadem? 
    Pro člověka?
    Není na této zemi sám a proto nedopusťme, aby se  i on jednou nestal odpadem.

Citát - Dac Hamarschield: Nejdelší cesta je do vlastního nitra.

 Ing. Jan Lamač, starosta obce

Zpráva o územním plánu obce 

 Vážená paní,Vážený pane,

dovolte mi, abych Vás, po komunálních volbách, oslovil v souvislosti s právě  proběhlou další etapou pozemkové úpravy v naši obci.
       Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad v Liberci, dne 16. září 2006 rozhodl a schválil návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území naši obce. Ta zahrnuje nejen nové uspořádání pozemků, ale i jejich budoucího využití. K tomu obecní úřad zpracoval na třicet projektových listů s bohatou škálou námětů. Od ryze podnikatelských, k získání finančních prostředků do obecního rozpočtu, až po obecně prospěšné, pamatující na oblast společenskou, sportovní, kulturní i duchovní.
       K tomuto účelu bylo též založeno nejen občanské sdružení „Slety a Rozlety“, ale především společnost Paceřická obecní, s. r. o. která by měla provádět stavební práce v obci. 
        Obec Paceřice a společnost Regas, jako rovnocenní partneři výše citované společnosti si kladou za cíl být jakousi protiváhou dosavadním snahám o skoupení pozemků třeba na pěstování víceméně plevelné meliorační dřeviny zvané rakytník. Rozhodně si nepřejeme zarůst, jako spící Růženka rakytníkem, ale o rozvoji naši obce máme zcela jiné představy.
     Především chceme vybudovat a provozovat zařízení na zpracování a energetické využívání místních zemědělských i znehodnocených produktů, odpadů. Zařízení, které přispěje ke zlepšení životních podmínek občanů na vesnici, přispěje ke zlepšení situace hospodaření s vodou, zlepšení kvality ovzduší a hlavně, mimo jiné i výrazně navýší příjem finančních prostředků do rozpočtu obce. Zařízení, které toto všechno umí se odborně nazývá bioplynová fermentační stanice s kogenerační jednotkou na výrobu  tepla a elektrické energie. Dále klademe velký důraz na výstavbu nových rodinných domů, protože nechceme být „obec na vymření“. Na našem katastrálním území je řada krásných a vhodných pozemků na výstavbu rodinných domů.
    Chceme ale také vybudovat nová sportoviště, vybudovat informační centrum se zázemím pro cykloturistiku, možnost ubytování ve stanech, chatkách popřípadě motelu, restauraci s vývařovnou pro stravování občanů a hostů, dovoz stravy imobilním občanům, společenský vícefunkční sál, prostory pro obecní úřad, obchodní centrum.
         Proto jsme zpracovali  na třicet projektových listů, které jsme uplatnili v databázi projektů Libereckého kraje, ze kterého budou jednotlivé projekty v létech 2007 až 2013 finančně podporovány z prostředků EU
        Na to nám, jako obci ovšem chybí pozemky. Proto Vy, kteří uvažujete o prodeji pozemků, dejte při prodeji přednost obci, která se tímto snaží řešit problémy. Zároveň pomůžete dobré věci.
        Všechny projektové listy, mapy a plánované úpravy máme na Obecním úřadu. Proto si Vás dovoluji pozvat na Obecní úřad, kde projednáme jakoukoliv Vaši připomínku, názor či nápad. Samozřejmě písemným připomínkám se nebráníme a předem děkujeme za jejich poslání. Také bychom byli rádi, když nám sdělíte, jakou formou si přejete být informováni o dění v obci.  
        Prosím o prominutí, jestli jsem tímto dopisem obtěžoval, ale zastupitelé obce potřebují znát názory Vás, vlastníků nemovitostí, ale i dalších občanů.

 Děkuji za pochopení a porozumění.
S pozdravem Lamač Jan Ing., starosta obce


Územní plán obce.

 V těsné návaznosti na pozemkovou úpravu, zadala obec zpracování územního plánu obce. Nový stavební zákon, který vstupuje v platnost 1. 1. 2007 předpokládá existenci těchto dokumentů, jinak nebude možný rozvoj obce mimo zastavěné území z roku 1966. Toto ustanovení bude mnoha obcím komplikovat situaci. U nás je situace o krok dále, ale to neznamená konec problémů.
    Výhledové rozvojové plochy navržené pozemkovou úpravou a zahrnuté do územního plánu bude nejprve třeba tzv. zasíťovat. To znamená přivést k pozemkům vodu, elektřinu, plyn, vybudovat přístupové cesty. To bude pravděpodobně nad finanční možnosti vlastníků a tak vznikne další překážka. Navíc nelze tuto situaci řešit individuálně a mnohde bude třeba posílení rozvodů. To se jistě neobejde bez úzké spolupráce občanů se svým obecním úřadem, rozhodně to je další pádný důvod.
    Od 15. prosince je na úřadě k nahlédnutí a poslední možnosti připomínkování poslední verze konceptu územního plánu. Neváhejte, čas se nezadržitelně krátí.

 Ing. Jan Lamač, starosta obce


Možnosti a potencionální využití peněz z fondů EU pro financování programů naší obce.

 V minulém volebním období jsme zpracovali dva velmi důležité dokumenty. Jedná se o Program obnovy vesnice a Regionální operační program  pro NUTS II severovýchod. Bylo to poměrně náročné, protože v těchto programech se hovoří o tom, jakými směry by se měl vyvíjet rozvoj a vývoj obce v létech  2006 až 2013 a dál. S těmito materiály jsme operovali na všech poradách pořádaných Libereckým krajem, kde se jednalo o rozvoji a strategických cílech kraje. A myslím že úspěšně, protože málo obcí se mohlo pochlubit s takto ucelenou vizí na rozvoj své obce. Hlavní věc je ta, že v mnoha strategických materiálech kraje se objevují body uvedené v našich materiálech.  V létě 2006 jsme na základě výše citovaných programů zpracovali skoro třicet ( 29) projektů do projektu „Partnerství pro Liberecký kraj“. Všechny naše projekty jsou zakotveny v  „Místním projektovém plánu Turnovska“ a to ve všech rozvojových oblastech.
    Ale abych se nevěnoval v mém příspěvku tomu co bylo, ale hlavně tomu, co nás čeká. Jak jsme se dozvěděli, (Seminář se zaměřením na financování projektů ze strukturálních fondů EU prostřednictvím operačních programů v období 2007 – 2013, přednášející Ing. Jaroslav Zámečník CSc z Partnerství pro Liberecký kraj) bude v  programovacím období 2007 – 2013 Česká republika využívat až 26,7 miliard Eur, což je cca  774 miliard korun z fondů Evropské unie k podpoře rozvoje regionů, konkurenceschopnosti, hospodářského růstu a kvality života obyvatel.
    Pro Liberecký kraj to budou následující Operační programy 2007 – 2013:
- Podnikání a inovace – 85 mld Kč – na zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky
- Výzkum vývoj pro inovace – 58 mld Kč – pro posilování výzkumného, vývojového a   inovačního potencionálu ČR
- Životní prostředí – 138 mld Kč – je zaměřeno na zvyšování kvality životního prostředí
- Doprava – 161 mld Kč, určeno pro realizaci dopr. aspektů hlavních strategických cílů ČR
- Integrovaný operační program – 43 mld Kč – priority: modernizace veřejné správy, zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
- Lidské zdroje a zaměstnanost – 51 mld Kč – cílem programu je zvýšit zaměstnanost a za- městnatelnost lidí v ČR
- Vzdělávání a konkurenceschopnost – 51 mld Kč – cílem programu je zkvalitnění a moder- nizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání
- Program rozvoje venkova – 78 mld Kč – osa III – kvalita života ve venkovských oblastech
-
ROP Severovýchod – 22 mld Kč – rozvoj dopravní infrastruktury, rozvoj městských a venkovských oblastí, cestovní ruch, rozvoj podnikatelského prostředí, technická pomoc
- Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko – 1,8  mld Kč, ČR-Polsko – 2,9  mld Kč
 (Podklady čerpány z přednášky Ing. Jaroslava Zámečníka CSc).

     A co to všechno pro nás znamená?
·  V předstihu zajistit potřebné stavební podklady a připravit kvalitní stavební projekty a to i v době, kdy nevíme, jaký grant bude vypsán.
· <!--[endif]-->Zajistit sledování vypsání grantů a operativně reagovat na zpracování projektu.
·   <!--[endif]-->Vypracovat projekt (nutné vytvořit určitý tým lidí) a projekt včas podat.
·    <!--[endif]-->Zajistit finanční krytí části projektu z vlastních zdrojů.

 Jsou to nemalé úkoly, ale věřím, že při dobré spolupráci s občany, kteří jsou ochotni pomoci a věnovat dobré myšlence svůj volný čas, se nám podaří získat pro obec potřebné finanční obnosy na zvelebení naší obce.

  Jan Pavelka, místostarosta obce, předseda grantového realizačního výboru


Zastupitelé obce a členové výborů.

     Na veřejné schůzi zastupitelů konané dne 2. 10. 2006 byli po složení slibu zvoleni do funkcí tito zastupitelé:

Lamač Jan Ing.             starosta obce

                                    člen grantového realizačního výboru

Pavelka Jan                   místostarosta obce

                                    předseda grantového realizačního výboru

­­Chlebna Václav              předseda kontrolního výboru

Sodomka Lukáš             předseda finančního výboru

Lebedová Helena           předsedkyně sociálního výboru

Křikava Miroslav            předseda krizového řízení

Těšina Petr                   člen grantového realizačního výboru

 Členové výborů:

Valkoun Vilém              člen kontrolního výboru

Hrubý Martin               člen kontrolního výboru

Štajerová Věra             členka finančního výboru

Falkenbergová Eva       členka finančního výboru

Křikavová Marie            členka sociálního výboru

Kopka Jiří                    člen sociálního výboru


Odpadové hospodářství

Odpad = druhotná surovina

Pokud má platit výše uvedená rovnice, tak se musíme  naučit důsledně třídit nepotřebné věci. Dnes klademe stále větší důraz na kvalitu. Nejeden z nás se měl možnost zvláště v posledních letech přesvědčit o různé kvalitě výrobků a jistě se mu to nelíbilo. Všechno se odvíjí od zodpovědnosti, svědomitosti a pečlivosti. V nejbližší době si to vyzkoušíme.
    Začneme opět třídit sklo na barevné a čiré. Nově budou označeny kontejnery a obec bude mít šanci získat lepší podmínky zhodnocení této suroviny. Po zavedení a vyhodnocení změny, budeme uvažovat o další. Nebudeme ale předbíhat. Uvidíme s jakým pochopením se setkáme a je-li vůbec reálné o něčem podobném přemýšlet. O tom někdy příště.            

Lamač Jan Ing., starosta obce


Občanské sdružení Slety a Rozlety

V poslední době se stále častěji setkáváme s poměrně často s tímto novým pojmem. Co představuje? Nahlédněte do jeho krátké historie.
    Sdružení bylo založeno právě před rokem, v prosinci 2005. Přípravný výbor vypracoval stanovy, jednací řád a požádal o registraci ministerstvo vnitra, které ji provedlo 12. prosince 2005. Poslání a činnost spočívá v organizování kulturně společenských, sportovních, zájmových a vzdělávacích činností pro spoluobčany všech věkových kategorií. Název by tak měl vystihovat dobrou přípravu na rozlety mladé generace do světa za poznáním a jejich šťastné návraty do rodné obce.
    V současné době má sdružení 18 členů. Posledních šest bylo přijato na výroční členské schůzi 9. prosince 2006.

Lamač Jan Ing., starosta obce

Z činnosti sdružení:

Září 2006, Sraz rodáků a přátel Paceřic


Listopad 2006 : návštěva DFXŠ v Liberci,

W. Shakespeare, Večer Tříkrálový


Prosinec: výroční schůze sdružení Slety a rozlety

Dne 16. prosince 2006 pořádalo sdružení dětskou vánoční besídku a rozsvícení vánočního stromku v klubovně hasičské zbrojnice. Od pěti hodin až do Večerníčku, který shlédly společně, zpívaly děti vánoční koledy, psaly a kreslily svá přání Ježíškovi a pod vedením  p. Jiřího Kopky soutěžily v poznávání melodií z Večerníčku, oblíbených "židlích" ad. Samozřejmě mohly všechny ochutnat sladkosti a jiné dobroty z kuchyně jejich maminek (a možná i tatínků?).


SDH Paceřice

     Sbor dobrovolných hasičů Paceřice zhodnotil na výroční valné hromadě práci za uplynulý rok a přeje všem členům a příznivcům veselé vánoce a vše nejlepší do nového roku 2007!

 2. prosince 2006, výroční členská schůzeMikuláš, anděl a čerti,
jak letos vypadali? (čerti dost strašidelně...)


Významná jubilea našich spoluobčanů

říjen 2006 – Marie Tomešová
                            Ladislav Mužíček
                            Josef Lacina
   listopad 2006  – Vladimír Glazer
                           Jan Lev
prosinec 2006   –   Ludmila Valtrová
                            Milada Kopalová

Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví!Finanční úřad v Turnově, Havlíčkovo náměstí 54  informuje

Upozornění na největší změny v dani z nemovitostí od 1.1. 2007

<!--[if !supportLists]--> 1.      <!--[endif]-->je upraveno placení daně takto
- daň do 5.000,- Kč(dříve 1.000,- Kč)je splatná najednou do 31. května
- daň nad 5.000,- Kč je splatná ve dvou splátkách a to zemědělci do 31. VIII. a 30. XI.
- ostatní do 31. V. a 30.XI.( možno zaplatit i najednou do 31.V.)
2.
u pozemků které vlastní více spoluvlastníků a tyto pozemky nejsou evidována v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, je možné, aby si každý spoluvlastník přiznal ke zdanění pouze svůj spoluvlastnický podíl (pokud daň takto vypočtená bude nižší než 30,- Kč, což je normální hranice pro placení daně, bude se za spoluvlastnický podíl platit vždy 50,- Kč) – pokud se spoluvlastníci dohodnou , platí i nadále daň prostřednictvím společně určeného zástupce, u staveb, které spoluvlastní více daňových subjektů podává, tak jako dříve, přiznání  jeden společný zástupce

<!--[if !supportLists]-->3.  v roce 2007 může být nájemce poplatníkem daně u pozemků, které jsou v katastru nemovitostí vedeny zjednodušeným způsobem (tj. v katastrálních územích, kde dosud neproběhla obnova katastrálního operátu) a dále u pozemků evidovaných v parcelách katastru, jestliže se tak dohodne vlastník s nájemcem a nájemce tuto dohodu doloží správci daně v termínu pro podání daňového přiznání (tj. do 31. ledna)

<!--[if !supportLists]-->    4. v návaznosti na nový stavební zákon se upravuje i pojem „stavební pozemek“ pro účely daně z nemovitostí takto: je to nezastavěný pozemek, určený k zastavění nemovitou stavbou na základě ohlášení, stavebního povolení nebo prováděné na základě certifikátu autorizovaného instruktora či veřejnoprávní smlouvy. Stavební pozemek se zdaňuje v půdorysu budoucí stavby do doby než se stavba stane předmětem daně ze staveb.
        Dále si dovolujeme připomenout poplatníkům, že termín podání přiznání k dani z nemovitostí je do 31. ledna 2007 – daň se vyměřuje podle stavu k 1. 1. 2007, tj., že se  do daňového přiznání promítnou všechna změny které nastaly v průběhu roku 2006. Pokud žádné změny nenastaly a v předchozích letech bylo přiznání řádně podáno, znovu se nepodává. (změny z titulu proběhlé pozemkové úpravy našeho katastru se promítnou až v roce
2007 a budou se řešit v lednu 2008).
        Dále se od 1. 1. 2007 mění cena pozemku pro naše katastrální území na 7,01 Kč/m2, (dříve 6,84 Kč/m2), koeficient pro výpočet daně ze stavebních pozemků a staveb zůstává beze změny tj. 0,3
        Pro  r. 2007 již bude platit nový vzor formuláře přiznání k dani z nemovitostí, staré již nelze používat.

Kontakty:

 - právnické osoby:  Ing. Naděžda Mařanová  tel. č.  481 360 279, přízemí č. dveří 052
- fyzické osoby:  Danuše Szabová, tel. č. 481 360 202, 1. patro č. dveří 152

 Informace MěÚ v Turnově pro držitele řidičských průkazů v souvislosti s jejich výměnou.

     Řidičské průkazy vydané :
·        <!--[endif]-->od 1. 7. 1964 do 31. 12.1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007
·        <!--[endif]-->od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010
·        <!--[endif]-->od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013

Řidičské průkazy podle odstavců 1. a 2. pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby stanovené pro jejich výměnu. Nenechávejte výměnu řidičského průkazu na poslední chvíli.

Úřední hodiny na dopr. odboru MěÚ v Turnově: Po, St – 8-12, 13-17, Út, Čt, Pá – 8-12


Vážení čtenáři!

otevíráme společně náš občasník, kterým chceme informovat nejen o dění v našich obcích v současnosti, ale rádi bychom Vás seznamovali i s událostmi a změnami v dobách dřívějších, nedávných i současných, které poznamenaly života běh až do dnešních časů.

            V této rubrice bychom Vás chtěli seznamovat s dobovými dokumenty nejen psanými, ale i obrazovými. Rádi bychom seznamovali s kulturními, hospodářskými, společenskými, ale i politickými událostmi v našich vesnicích, abychom si připomněli, že život na vesnicích nebyl vždy tak přímočarý a jednotvárný, jak by se mohl mnohým pozorovatelům jevit dnes.

            Podařilo se nám již získat několik dokladů, které dokazují měnící se tvář našich obcí, vzájemnou spolupráci s ostatními obcemi v okolí, např. v tělovýchově, v architektuře, v ochotnickém divadle. Toto dění ale potvrzuje dávnou pravdu, že každý obor činnosti měl svého nadšeného "tahouna", který svým elánem dokázal strhnout řadu dalších spoluaktérů ke spolupráci.

            Redakce by uvítala, kdybyste prohlédli doma dědictví po rodičích a prarodičích a případné objevy půjčili redakčnímu kolektivu k nahlédnutí s případným Vaším souhlasem k okopírování zajímavých dokumentů a možností přispět tak i k založení jakéhosi Archivu života občanů v našich obcích. Žije už mezi námi stále méně dříve narozených pamětníků, kteří ještě vědí jak vypadala např. jihozápadní část Paceřic - původní "Paceřák", Kamenná hospoda "U Holanů", vila "Na Hroudách", původní konec Rohanky, původní křižovatka "Na Hvězdě" s Richterovou kovárnou a další místa v našich obcích a jejich okolí, která nenávratně zmizela jako daň rozvoje nové doby.

            Věříme, že nám pomůžete v úsilí zachytit dalším generacím posloupnost rozvoje našich obcí, jejich kolorit, ale i každodenní život.

            Těšíme se na Vaši spolupráci.                               

            Ladislav Mužák

  Křižovatka v Huse kdysi...

...a dnes

A co na závěr:

 Představili jsme vám naše nulté číslo informační  tiskoviny pro kterou jednak hledáme

- výstižný název,
- případné spolupracovníky – dopisovatele,
- ale rádi bychom slyšeli i vaše názory a připomínky         k náplni tiskoviny.

Připomínky adresujte obecnímu úřadu v Paceřicích, děkujeme.

Comments