Databáze projektů pro příští plánovací období EU 2007-2013 - OBEC PACEŘICE

přidáno: 27. 2. 2011 12:49, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 27. 2. 2011 12:52 ]
Původně přidáno 13.8.2006, autor Jan Pavelka
 
Významniou aktivitou projektu Partnerství pro Liberecký kraj je zpracování databáze projektů a Místních rozvojových plánů. Cílem této aktivity je vytvořit databázi projektů pro příští plánovací období EU, tedy pro léta 2007 - 2013.

 Dne 26.července v odpoledních hodinách proběhlo v zasedací místnosti v budově městského úřadu v Turnově zasedání členů pracovní skupiny pro zpracování místního rozvojového plánu Turnovska a databázi projektů. Obec Paceřice zde zastupovali Ing. Jan Lamač a Jan Pavelka. Pro nás to bylo velmi důležité jednání. Na zasedání jsme se seznámili s projektem „Partnerství pro Liberecký Kraj“ , diskutovalo se nad směry rozvoje Turnovska pro období 2007 – 2013, ale hlavně jsme dostali informace o zpracování Místních rozvojových plánů, databáze projektů a o úloze pracovních skupin v tomto procesu. Chci upozornit na to, že v obci máme zpracován Regionální operační program  pro NUTS II severovýchod, území Sychrovsko, které předkládá Obec Paceřice, Program obnovy vesnice Obec Paceřice Liberecký kraj a v MR Jizera je zpracováno Stanovení strategických cílů a prioritních oblastí. Tyto definované strategické cíle vycházejí z požadavků členských obcí, které byly projednány se zástupci mikroregionu. Za naši obec je zde řada strategických cílů a priorit.
 Ale abych se vrátil k zasedání. Nejdůležitější informace se nám dostala o databázi projektů pro příští plánovací období EU 2007 – 2013, což je vedle Místních rozvojových plánů významná aktivita projektu Partnerství pro Liberecký kraj. Zpracovatelem databáze projektů a místních rozvojových plánu je společnost  Trojzemí o.p.s., která byla založena Euroregionem Nisa. Důvod zpracování databáze projektů je ten, že nejrůznější subjekty v ČR budou mít možnost, prostřednictvím vlastních projektů, čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, v nichž je pro léta 2007 – 2013 pro celou ČR cca 774 mld. Kč.
A jak se zapojila naše obec?
Myslím, že velice dobře. Protože pánové Lamač a Pavelka, v šibeničním termínu zpracovali z programu rozvoje obce a regionálního operačního programu celkem 29 konkrétních projektů. Se svou „troškou do mlýna“ přišli i paní Sodomková, pan Ing. Sodomka a pan Těšina. Dnes jsou již projekty odeslány do Liberce na kontaktní místo.

Ale i Vy máte možnost se  seznámit s projekty (vzhledem k rozsahu projektů pouze s názvy). Zde jsou jejich názvy.

Poř.č. 1 - Plynofikace obce Paceřice, III. etapa - část Husa
Poř.č. 2 - Bioplynová stanioce Paceřice
Poř.č. 3 - Oprava veřejného osvětlení
Poř.č. 4 - Rekonstrukce veřejného rozhlasu
Poř.č. 5 - Most přes Mohelku
Poř.č. 6 - Chodník podél krajské silnice III/2791
Poř.č. 7 - Úprava místních komunikací v Paceřicích
Poř.č. 8 - Chodník a úporava místní komunikace č. 2b.
Poř.č. 9 - Společná zařízení navržená KPÚ
Poř.č.10 - Zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích III. třídy č. 2791
                 a 28727
Poř.č.11 - Dobudování hřiště pro děti a mládež na Huse
Poř.č.12 - Dobudování hřiště pro děti a mládež v Paceřicích
Poř.č.13 - Protipovodňová opatření v lokalitě Paceřice osada Husa
Poř.č.14 - Informační a polyfunkční centrum regionu
Poř.č.15 - Internetový informační regionální portál  
Poř.č.16 - Úprava parčíku kolem pamětní desky Kaminského
Poř.č.17 - Parková úprava veřejného prostranství v Paceřicích
Poř.č.18 - Parková úprava veřejného prostranství na Huse
Poř.č.19 - Vyřešení bezpečného napojení místní komunikace na rychlostní
                 komunikaci
Poř.č.20 - Výstavba protihlukové bariéry na RK I/35
Poř.č.21 - Zpřístupněníé aleje Rohanka trendovým sportům
Poř.č.22 - Systém sportovišť pro netradiční sporty
Poř.č.23 - Využití solární energie
Poř.č.24 - Přírodní divadlo v Paceřicích
Poř.č.25 - Zavedení sběru separovaného biologicky rozložitelného
                 komunálního odpadu
Poř.č.26 - Péče o náhradní vodní zdroj Studnice
Poř.č.27 - Záchytné parkoviště u zámeckého parku
Poř.č.28 - Zpracování historie, uspořádání a vydání reprezentativní
                 publikace
Poř.č.29 - Revitalizace historicky cenného území.

Plné znění projektů je možno shlédnout na OÚ Paceřice u p. starosty.

První kolo sice končí 15.8.2006, ale lze vypracovat další projekty. Proto každý nápad bude vítán.

Comments