Všechny články

Čarodějnice na Huse a v Paceřicích

přidáno: 27. 4. 2011 13:55, autor: Obec Paceřice

Původně přidáno 3.5.2007, autor administrátor
 
 
Tak to máme za sebou. Myslím tím náš každoroční velký svátek – svátek všech čarodějnic. Jednu opravdu vyvedenou nám vyrobila naše děvčata. Letěla s plameny ani nemrkla. Počasí nám přálo a tak o zábavu opravdu nebyla nouze. Opečené buřty chutnaly, dobré pivečko také a nouze nebyla ani  o něco ostřejšího. Všichni se báječně bavili a svorně se shodli na tom, že je třeba se scházet častěji. A příležitost se sama nabízí. Co takhle ….- ale to už prozradí Paceřák.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brigáda 21.4.2007

přidáno: 27. 4. 2011 13:46, autor: Obec Paceřice

Původně přidáno 26.4.2007, autor Administrátor
 
Letos, tak jako každý rok, byla vyhlášena brigáda na úklid a úpravu a čistotu obce.  Pracovalo se jak v Paceřicích tak i na Huse.

Hlavním úkolem v Paceřicích bylo ořezání starých větví z vrby při vjezdu do Paceřic, které ohrožovaly chodce i projíždějící vozidla, odvoz větví na hromadu na hřiště a úklid v okolí vrby. Uklízelo se v okolí pomníčku u obecního úřadu a plůtek kolem pomníku dostal nový nátěr.Dále se sváželo chrastí a listí a také se uklízelo na hřišti a v jeho okolí. V odpoledních hodinách byl svoz kovového šrotu.

Na Huse se především pracovalo na odstranění náletu z pravého břehu silnice. Vyřezané větve se odvážely na hromadu na hřišti. Probíhal také úklid. Bylo zaskleno okno v autobusové čekárně a celá čekárna byla čistě vymalována. V poledních hodinách potom probíhal svoz kovového odpadu k obecnímu úřadu.

Všem, kteří se brigády zúčastnili patří poděkování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dějiny rodů a domů ve vsi – v osadě Husa

přidáno: 27. 4. 2011 13:42, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 27. 4. 2011 13:54 ]

Původně přidáno 6.4.2007, autor Administrátor
 

Informace o dějinách Husy zpracované panem Josefem  Havlíčkem.

 

 

Dějiny rodů a domů ve vsi – osadě Husa 

Podle údajů na internetové stránce obce Paceřice vznikla osada Husa v roce 1721, když předtím existující domky patřící ke svojkovskému panství byly zničeny. První zachované údaje z pozemkových knih jsou za obec Sichrov, panství Svijany, kde jsou i údaje za Husu. Nejstarší dosažený zpětný údaj je z roku 1739.

Osada Husa patřila od roku 1795 k faře ve Vlastibořicích (tehdy Lastibořice), která byla od toho roku pověřena vedením matrik i pro Husu. Matriky jsou uloženy ve Státním oblastním archivu (SOA) Litoměřice. Předtím vedla matriky i pro Husu fara v Loukově, její údaje jsou v SOA Zámrsk. Údaje o oddaných na Huse z té doby ukazují, že na Huse přibylo v 19. století obyvatel z jiných vesnic, také až z Prahy. Bylo to dáno koupí Sichrova a svijanského panství šlechtickým rodem Rohanů, kteří museli před revolucí utéci z Francie. Charles Alain Gabriel kníže Rohan získal český inhalát (povoleno usídlení v zemi) za napoleonských válek v roce 1808. V roce 1820 koupil panství Svijany včetně malého zámečku Sichrov od Vartemberků. Získal tím i 10 dvorů ve vlastní režii. Rohanové začali budovat a vybudovali výstavný zámek Sychrov, jak ho známe dnes. K tomu si pozvali řemeslníky odjinud, i z Prahy. Především to byl řezbář Petr Bušek, s nímž se Rohan seznámil při sezeních s jinými šlechtici v Praze. Zde poznal jeho vysokou uměleckou úroveň. Proto ho přemluvil, aby se přestěhoval na jeho panství a vyšperkoval jeho budovaný zámek. Podrobně je o Buškově rodu psáno v Kronice Paceřic od Břetislava Vojtíška. 

V jednotlivých domech žilo více rodin. Přistěhovalí pracovníci se zde často přiženili. Matriky vedené na faře ve Vlastibořicích to potvrzují. Proto také osada Husa v 19. století překotně vzrostla. Především šlo o řezbáře a truhláře, ale také o zedníky, zámečníky, i puškaře aj. Osada se tím stávala soběstačnější. Byl zde pekař, řezník, krejčí, také tkalci. Statek Sychrov část svých pozemků pronajal, asi i domkářům na Huse. V roce 1920 orgány pozemkové reformy rozdělily drobným nabyvatelům 1006 ha zemědělské půdy, nejen na Huse.

Další zjištěné údaje o vzniku a rozvoji osady Husa pocházejí ze stabilního katastru, tj. z roku 1843 (Národní archiv v Praze) a pokračují údaji z pozemkové knihy uložené na katastrálním úřadu v Liberci. Zde jsou údaje od roku 1843 do poloviny 20. století.

Číslování domů čísly popisnými bylo provedeno podle nařízení císařovny Marie Terezie z roku 1771 a šlo postupně podle obvodu osady. Pokud je posloupnost narušena, lze mít za to, že další domy vznikly později, po roce 1771. V době zavedení čísel popisných bylo na Huse asi 7 domů, z toho jeden chalupník – čp.6 – ostatní domkáři. Dále přibylo pět domů do čp. 12 a teprve do roku 1843 byly postaveny domy do čp.18, V roce 1895 zde bylo již 21 domů se 167 obyvateli. Všichni majitelé nových domů byli domkáři, to znamená v té době bez zemědělské půdy. Potom však počet obyvatel poklesl. V roce 1910 měla Husa 23 domů a 118 obyvatel. Některá jména nejsou zcela jasná. V různých dobách různými zapisovateli byla psána různě, jak je vidět u některých domů.

Číslování parcel je ze stabilního katastru provedeného v roce 1843, z téhož roku je i mapa. Číslování parcel proto neodpovídá číslování domů. V roce 1843 měli zemědělské pozemky (kromě zahrad) ještě čp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Ostatní byly pouze domky se zahradami.

Z pozemkových knih nelze získat přesné údaje, zda jde v převodu na nové majitele tržní smlouvou o převod na děti i provdané a přiženěné, anebo o nové majitele. Většinou šlo o převod na děti, ať už ženatého syna nebo vdanou dceru. Prodej cizím lidem se rozšířil v 19. a 20. století.

Obyvatelé Husy také byli povinni robotovat pro panství Svijany a platit kontribuce – platby. Tak v roce 1789 (1791) mělo povinnou ruční robotu osm domů (čp. 1 až čp. 8) ve výši 13 až 26 robotních dnů ročně. Robotě podléhali (není jisté, že čísla popisná odpovídají dnešním čp.):

1 Jan Laurin 26 dní
Jiří Laurin 13 dní
2 Franc Dlabola 13 dní
3 Jan Večerek 26 dní
4 Jan Kvintus 26 dní
5 Jan Kippa (?) 13 dní
6 Matěj Odcházel 13 dní
7 Rafael Beran 0 dní
8 Jakub Koťátko 13 dní

Žili zde převážně mladí lidé, což se projevovalo i v počtu dětí. Je to vidět i na počtu školáků, kteří chodili do školy v Radostíně. Nejvíce to bylo v roce 1812 - 25 žáků. V roce 1831 to bylo 16 žáků z deseti rodin, v roce 1834 16 žáků a v roce 1840 14 žáků. Další údaje jsou ve školní kronice Školy Radostín.

Husa čp. 1 – stavební parcela č. 74

Tato chalupa byla v r. 1739 od tehdejší vrchnosti statků Sichrova Mikulášovi Laurinovi zaprodána neb darována. Chalupa byla pravděpodobně vystavěna ještě dříve a Laurinovi tam asi bydleli. V roce 1751 koupil od Mikuláše Laurina chalupu Jan Laurin za 48 kop zlatých. V roce 1805 koupil chalupu, před časy s gruntem i zakoupenou neb darovanou, od vdovy po Janu Laurinovi se všema polma a zahradou Vojtěch Laurin za 100 kop zlatých, které doplatil v roce 1811. V roce 1796 si vzal Václav Macoun ze Žďárku Annu Laurynovou. V roce 1823 si vzal Václav Pelant z Albrechtic čp. 11 Kateřinu Laurynovou (oba byli osmnáctiletí a potřebovali svolení rodičů a vrchnosti). V roce 1824 si vzal Karel Beran (25 let) z Jenšovic 42 za manželku Annu Laurinovou (17 let). Václav Laurin, který tuto chalupu vlastnil, ji v roce 1826 prodal Karlovi Beranovi za 200 zlatých. V roce 1833 se sem přiženil Jan Kovář (22 let), který si vzal Alžbětu Laurynovou z Husy čp. 1 (19 let). Laurinovi měli úrodu na děvčata, ale žádného chlapce. Podle zápisu v pozemkové knize již v roce 1831 prodal Karel Beran dominikální chalupu (vesnickou, ve vlastnictví) Janu Kovářovi za 771 zlatých / 360 zlatých konvenční ceny. 320 zlatých zaplatil, zbyly dluhy dvěma dcerám Václava Laurina po 60 zlatých, Václavovi Laurinovi 52 zlatých a Karlovi Beranovi 80 zlatých. Tento prodej stvrdil František Laurin, rychtář a František Vávra, konšel, oba z Kamení, kam Husa patřila.

 V roce 1843 byl majitelem Jan Kovář, domkař, který měl několik polností směrem k rohanovské aleji. V roce 1861 si vzal Josef Altman, zámecký podomek (36 let) Barboru Kovářovou z Husy čp. 1. Kovářovi zde žili až do roku 1893. V roce 1893 si vzal František Dostrašil z Voděrad (vdovec) Marii, rozenou Mužáková, vdovu po Františku Kovářovi. Mužákovi předtím možná bydleli na Huse čp. 12. V tomto roce koupili dům tržní smlouvou Adolf a Anna Vinšovi. Po smrti Adolfa Vinše koupil dům v roce 1896 Jiří Kapras (exekuce ?). V roce 1909 přešlo vlastnictví tržní smlouvou na Josefa a Žofii Záchumských, po nichž to zdědili v roce 1941 Josef a Helena Švecovi. V roce 1952 koupil dům Josef Černý a v roce 1953 získali dům Alois a Ludmila Valtrovi.

Husa čp. 2 – st.p. 73

Tato chalupa je pravděpodobně stejně stará jako čp. 1. Zatím však nebyly zjištěny žádné dochované doklady. V roce 1799 koupil Václav Dlabola chalupu s kovárnou a dílnou od otce Františka Dlaboly za 300 zlatých, které doplatil v roce 1810. Dlabolovi měli tuto chalupu již dříve, jak vyplývá i z dalšího zápisu v matrice. V roce 1798 si vzal Josef Bartoš ze Žďárku (30 let) Rozálii Dlabolovou (18 let) z Husy čp. 2. Její otec byl na Huse kovářem. V roce 1800 si vzal František Hnízdil (23 let), chalupník ze Sedlejovic, za manželku Barboru Dlabolovou (21 let). V roce 1834 si vzal Jan Vrisvejka (?) (21 let) Annu Dlabolovou (18 let).

V roce 1843 vlastnil chalupu Václav Dlabola, domkař. V roce 1869 si vzal Josef Dlabola, kočí z Husy čp. 2, za manželku Aloisii Mužákovou. V roce 1872 si vzal František Zakouřil, služebný z Husy čp. 2, Annu Makovičkovou z Dřevěnic. Dlabolovi zde hospodařili až do roku 1905, kdy si Marie Dlabolová vzala Adolfa Drbohlava. V roce 1930 koupili dům Josef a Anna Cimrmanovi. V roce 1952 dům koupil Josef Hozák a v roce 1962 přešlo vlastnictví dědictvím na Emilii Hozákovou.

Husa čp. 3 – st.p. 65

V roce 1761 koupil chalupu Jiří Večerník od svého otce Daniela Večerníka za 15 kop zlatých. To znamená, že chalupa musí být starší. V roce 1795 se sem přiženil Jan Hoření z Vrchů, který si vzal Annu Mrázovou (?). V roce 1802 povolil slavný ouřad hospodářský panství Svijany dobrovolnou smlouvu a koupi: Jiří Večerník prodal Janu Hořenímu gruntovní chalupu za 80 zlatých. V roce 1823 si vzal Václav Beran (38 let), vdovec, Alžbětu, dceru Mráze. V roce 1841 si vzal Emanuel Hoření, chalupník z Husy čp. 3, Kateřinu Kocmanovou z Rakous čp. 9. V roce 1843 byl vlastníkem chalupy Hoření Jan, domkař. V roce 1874 si vzal Antonín Jirosch, zámečník, za manželku Terezii Hoření z Husy čp. 3. V roce 1881 se přiženil Josef Resl, truhlář z Jiviny, k Antonii Hoření z Husy čp. 3. V roce 1881 byli vlastníky Josef a Antonie Reslovi. Po smrti Josefa zdědila jeho polovinu Antonie Reslová. V roce 1914 získali vlastnictví tržní smlouvou Bedřich a Anna Těšinovi, od nichž to v roce 1963 koupil JZD Velký Sychrov. To ovšem nebyla původní stará chalupa,výstavná vila. Po restituci v roce 1992 získali vlastnictví Těšinovi zpět.

 Husa čp. 4 – st.p. 79

V roce 1803 zde bydlel Jan Koťátko (asi ne jako vlastník) starý 23 roků, který si vzal Marii Pluhařovou z Kamení 1. V roce 1846 si vzal Josef Šikeš (?) starý 27 roků za ženu Terezii Schergerovou (32 let). V roce 1853 si v tomto domě vzal Jan Bauer, knížecí posel z Prahy – vdovec (42 let), za manželku Annu Čechovou, dceru šafáře ze Želivi čp. 1. V témže roce si František Beran (31 let) vzal za ženu Rozalii Lebedovou z Kobilky čp. 9.

V roce 1843 byl vlastníkem Beran Karel, domkař. V roce 1851 získali vlastnictví tržní smlouvou František a Rozalie Beranovi. Po nich to zdědil v roce 1884 nezletilý Václav Beran. V roce 1872 si vzal Václav Slanina ze Záborčí Josefu Beranovou z Husy čp. 4. V roce 1874 si vzal Jan Beran, pokrývač z Husy čp. 4 za manželku Annu Kozlovou, nájemnici z Husy čp. 10. V roce 1879 si vzal Jan Louda ze Žďáru Alžbětu Beranovou z Husy čp. 4. V roce 1882 si vzal František Bureš, voják a zedník z Lažan, Antonii Kozlovou, původně z Husy čp. 10, bydlící v čp. 4. V roce 1885 si vzal Josef Ruta z Lísky za manželku Kateřinu Beranovou z Husy čp. 4. V roce 1890 byl proveden výmaz nezletilosti a Václav Beran se oženil s nezletilou Annou, na kterou převedl polovinu majetku. V roce 1892 si vzal František Hozák, bytem na Huse čp. 4, za manželku Annu Koťátkovou, z Husy čp. 2, nyní bytnici v čp. 4. V roce 1898 byl Václav Beran prohlášen za šíleného a výmaz šílenosti byl zrušen v roce 1919. V roce 1923 získala vlastnictví odstupní smlouvou Anna Bulířová. V roce 1940 přešlo vlastnictví postupní smlouvou (rodiče přenechali provdané dceři a zeťovi) na Václava a Františku Kvapilovi.

Husa čp. 5 – st.p. 78

Tento dům existoval již v době zavedení čísel popisných. V roce 1806 si vzal František Odcházel (23 let), syn Matěje Odcházela, za manželku Annu Fantovou (23 let) ze Soběslavic čp. 23. V roce 1842 si vzal Martin Petrina, truhlář (42 let) za ženu Kateřinu Odcházelovou (32 let). V roce 1849 si vzal Jakub Janků (29 let) za ženu Františku Odcházelovou (27 let). V roce 1843 byl vlastníkem Odcházel František, domkař. V roce 1864 přešlo vlastnictví tržní smlouvou na Hynka a Rozálii Macháčkovi po ½. V roce 1866 si František Nejedlo z Paceřic čp. 14 (34 let) vzal Alžbětu Dobiášovou, (vdova 36 let) z Husy čp. 5. V roce 1884 si František Mráz, truhlář z Modřišic, vzal Annu Macháčkovou z Husy čp. 5. Po zemřelém Hynkovi druhou ½ zdědila v roce 1900 Rozalie Macháčková a po ní v roce 1905 Anna, provdaná Mrázková. Od ní to v témž roce koupila Josefa Chlebnová. V roce 1911 domek od ní koupili ženatý syn s manželkou Karel a Žofie Chlebnovi. Tento domek zanikl a Chlebnovi žili v domě čp. 12.

Husa čp. 6 – st.p. 75, 76

Pravděpodobně se jedná o jednu z nejstarších chalup na Huse. Byla zde hospoda U Divoké husy, podle niž dostala osada také jméno. V roce 1799 si vzal František Beran (26 let), vlastník a šenkýř u Divoké Husy, za ženu Kateřinu Hozmanovou z Radimovic čp. 6. V roce 1805 si vzal Václav Pecina, (20 let) chalupník z Lažan, za manželku Barboru Beranovu (17 let). Později se asi stal vlastníkem. V roce 1824 si vzal Jan Bůček (23 let) z Ploukonic 8 za ženu Marii Beranovou, dceru hospodského. Jednalo se o velký dům, kde asi bydlelo více rodin. V roce 1840 si vzal František Kopřiva (26 let – vdovec) ze Mšena čp. 40, Marii Pečinovou (17 let). V roce 1841 si zde vzal Jan Becker (30 let) Magdalenu Vidermannovou (30 let). V roce 1844 si vzal Václav Beránek (35 let) za manželku Terezii Pečinovou (20 let), dceru šenkýře. V roce 1847 si vzal Jan Krejhanzl (26 let) Josefu Pečinovou (21 let). V roce 1849 si zde vzal Kilian Schöbel (61 let), vdovec z Hodkovic, Josefu Vettrabovou. V roce 1857 se oženil František Čepička z Vršovic Aloisii Domsovou, dceru zbrojíře z Husy čp. 6. V roce 1871 si vzal František Hauser, krejčí z Hodkovic za manželku Antonii Pecinovou, dceru hostinského z Husy čp. 6.

V roce 1843 byl vlastníkem Petřina Antonín, chalupník. (chybné psaní jména?) V roce 1877 to po něm zdědil Antonín Pecina. Také on předčasně zemřel a zdědila to Josefa Pecinová. V roce 1903 získali vlastnictví tržní smlouvou Jaroslav a Marie Pecinovi, kteří měli povinnost k nevypořádaným sourozencům Ladislavovi a Bertě. Když v roce 1907 Jaroslav zemřel, zdědila jeho ½ manželka Marie Pecinová. V roce 1910 koupili usedlost tržní smlouvou Václav a Františka Vyšatovi. V roce 1947 získala dědictvím ½ Marie Vélová.

 Husa čp. 7 – st.p. 71

 Tato chalupa existovala již v době zavádění čísel popisných. Bližší údaje se nepodařilo zjistit. V roce 1843 byl vlastníkem Koťátko Jan, domkař. V roce 1854 si vzal Jan Dostrašil (24 let) z Vodalnovic čp. 20, za ženu Alžbětu Koťátkovou z Husy čp. 7. V roce 1859 si vzal Ferdinand Maruška, vdovec a tkadlec z Hodkovic, Annu Koťátkovou, vdovu z Husy čp. 7. V roce 1868 si vzal Václav Koťátko z Husy čp. 7 Annu Dlabolovou, dceru kováře z Husy čp. 2. V roce 1868 získali vlastnictví tržní smlouvou Josef a Anna Macháčkovi, po ½. (Noví vlastníci?) V roce 1901 získali vlastnictví zděděním a odstoupením Karel a Františka Macháčkovi. V roce 1920 získal druhou ½ po zemřelé Františce Karel Macháček. V roce 1933 zdědil domek Josef Macháček.

Husa čp. 8 – st.p. 72

V roce 1793 koupil Jiřík Laurin od Jana Laurina kousek pole za 5 kop zlatých pro stavbu baráku. Převzal na sebe povinnost roboty a kontribuce. Tím vznikla nová chalupa čp. 8. Smlouvu podepsal Jan Laurin, rychtář kamenský. V roce 1817 si vzal Jan Nezdara, (33 let) propuštěný voják z Jílového, za manželku Kateřinu Laurinovou (25 let) z Husy čp.8. V roce 1818 koupil Jan Nezdara tuto chalupu od Jiřího Laurina za 200 zlatých. V roce 1823 získala barák podle právního odevzdání vdova Kateřina Nezdarová za 500 zlatých vídeňského čísla. Z toho patří Jiřímu Laurinovi 160 zlatých. V roce 1824 si vzal Václav Šplechta (20 let) z Lažan 27, za manželku Kateřinu Nezdarovou (32 let) – vdovu po Janu Nezdarovi. (Kvůli majetku, aby měl kdo pracovat?) V roce 1849 se oženil Václav Semerádek (31 let) z Červenice čp. 14 s Annou Šlechtovou (24 let).

V roce 1843 byl vlastníkem Šlechta Václav, domkař. V roce 1858 se oženil Karel Šlechta z Husy čp. 8 s Františkou Roubínkovou z Jiviny. V roce 1868 si vzal Josef Šlechta z Husy čp. 8 za manželku Marii Zakouřilovou, vdovu z Rybníka. V roce 1874 po něm domek zdědil nezletilý Josef Šlechta, který dosáhl zletilosti teprve v roce 1891. V roce 1897 došlo k exekučnímu prodeji a v roce 1898 bylo vlastnictví po exekuci přiřknuto Emanuelu Nemastilovi. V roce 1926 získali vlastnictví manželé Karel a Marie Nemastilovi po ½. V roce 1949 získala podle oddacího listu vlastnictví Josefa Němečková, která zajišťovala Nemastilovým výměnek.

Husa čp. 9 – st.p. 69

 V roce 1824 si vzal Josef Lauryn (26 let) ze Štveřína čp. 15, za manželku Annu Moušenskou (?) (30 let), vdovu z Husy čp. 9. V roce 1837 se oženil František Havlíček (22 let) z Borčic s Annou Moušenskou (?) z Husy čp. 9.

 V roce 1843 byl vlastníkem Roubíček František, domkař. V roce 1862 si v tomto domě vzal Jan Grundman, nádeník, Annu Trutnovskou, dceru truhláře z Husy čp. 9. V roce 1876 zdědila domek Anna Odcházelová. V roce 1885 zděděním a tržní smlouvou získali domek Josef a Marie Nejedlovi po ½. V roce 1888 si Václav Laurin, rezervník a pekař, bytem v Huse čp. 9, vzal za manželku Františku Roubínkovou z Albrechtic. V roce 1888 na základě exekuce a smíru získala tržní smlouvou vlastnictví Františka Roubínková. Od ní to koupili tržní smlouvou v roce 1897 Vincenc a Anna Nejedlovi, po ½. (Příbuzní Nejedlů, který dům vlastnili v roce 1885?) V roce 1927 zdědila ½ po zemřelém Vincovi Nejedlo jeho manželka Anna Nejedlová. V roce 1943 zdědili domek nezletilí Ludvík (zletilost v roce 1953) a Dagmar (zletilost v roce 1957) Poršovi. V roce 1959 podle oddacího listu získal vlastnictví Josef Jíra.

Husa čp. 10 – st.p. 70

Nová dědičná chalupa byla postavená na vrchnostenském gruntu v roce 1820 Josefem Zezulou, který byl povinen zaplatit 90 kop zlatých a měl povinnou robotu. V roce 1843 byl vlastníkem Žežula Josef, domkář. V roce 1857 si vzal Josef Kozel, podruh v domě čp. 10, za manželku Annu Krskovou z Jiviny. V roce 1868 si vzal Antonín Špaček z Rousovic Marii Fuksovou, jejíž otec byl kovářem v Huse čp. 10. V roce 1870 si vzal Josef Mráz, syn chalupníka z Kozic čp. 71, za manželku Annu Kozlovou z Husy čp. 10 a bylo na něj převedeno vlastnictví. V roce 1876 si vzal Václav Vinš, voják a zedník z Paceřic čp. 61, Kateřinu Kozlovou z Husy čp. 10. Kozlova rodina zde bydlela i po převedení na Mráze. V roce 1887 na základě narovnání (se sourozenci?) získali vlastnictví Josef a Anna Mrázovi po ½. V roce 1894 si vzal František Mach ze Třtí za manželku Mrázovu dceru z Husy čp. 10. V roce 1896 si vzal Josef Mráz, řezník na Huse čp. 10, za manželku Annu Seidlovou, která zde sloužila. V roce 1922 zdědil domek Bedřich Mráz, který se v roce 1924 oženil a nechal polovinu připsat na svou manželku Marii. V roce 1926 zdědil ½ po otci Bedřichovi nezletilý syn Vladimír Mráz. V roce 1932 získal tržní smlouvou ½ po Marii Mrázové Antonín Šilt. V roce 1934 získala od Antonín Šilta ¼ z celku Marie Novotná. V roce 1936 po Marii Novotné zdědili Vladimír Mráz a Hana Horáková po 1/8 z celku.V roce 1939 soud přiklepl nezletilému Vladimíru Mrázovi vlastnictví i ¼ po Antonínu Šiltovi. V roce 1948 získali tržní smlouvou vlastnictví Ladislav a Marie Kozlovi, po ½. V roce 1950 zdědil po Marii Kozlové druhou ½ Ladislav Kozel.

 Husa čp. 11 – st.p. 68

V roce 1823 si vzal Václav Říha (24 let) Annu Procházkovou z Chloumků (22 let). V roce 1828 si vzal Josef Čapek (22 let)Terezii Hrippovou z Hodkovic (29 let). V roce 1843 byl vlastníkem Welle Josef, domkář. V roce 1865 se sem přiženil Josef Roubínek z Albrechtic, který si vzal Annu Domsovou, dceru puškaře z Husy čp. 11. V roce 1866 získal vlastnictví tržní smlouvou Josef Roubínek, po němž to zdědil v roce 1901 Jan Roubínek. Ten se v roce 1902 oženil a ½ přenechal své manželce Emilii Roubínkové. V roce 1942 získal vlastnictví postupní smlouvou (zděděním) Zdeněk Roubínek. V roce 1866 bylo při koupi zaznamenáno zástavní právo pro Josefa Mužíčka na 200 zlatých.

Husa čp. 12 – st.p. 77

V roce 1843 byl vlastníkem Chlebna Karel, domkář. V roce 1842 se v tomto domě oženil Jan Koryto (34 let) s Annou Pácalovou (41 let) z Turnova čp. 36. V roce 1847 si zde vzal Kristian Benjamin Liepolt (40 let), truhlář ze Žitavy, Františku Trutnovskou (37 let) z Jesenného. V roce 1873 se oženil Petr Chlebna, knížecí sluha z Husy čp. 12 (32 let), s Alžbětou Kalivodovou ze Zahájí (36 let). V roce 1876 zdědil a získal postoupením domek syn Karel Chlebna, který si vzal za manželku Žofii Chlebnovou a převedl na ni ½ vlastnictví. V té době jim již patřil i dům čp. 5, který později zanikl. V roce 1887 si Karel Chlebna, vdovec stár 47 let, krejčí, vzal za manželku Annu Vaisovou, dceru tkalce z Husy čp. 21 (26 let). V roce 1889 si vzal Josef Kovář, rezervník a zedník z Paceřic čp. 16, za manželku Marii Chlebnovou, dceru Krejčího z Husy čp. 12. V roce 1948 získali vlastnictví postupní smlouvou syn Karel a Miloslava Chlebnovi. Již předtím byl Karel Chlebna ženatý s Jiřinou Koškovou ze Sedlejovic. Tato však v roce 1946, tři měsíce po porodu syna Karla, zemřela a její manžel se oženil podruhé a vzal si za manželku Miloslavu Chlebnovou.

V roce 1876 vznikl postoupením Václavu Chlebnovi nárok na výměnek, kde žil až do roku 1911. Po něm žil na výměnku otec Karel Chlebna až do roku 1948. V roce 1901 zdokonalovali hospodářství a půjčili si od Spořitelny města Turnova 1.300 zlatých, které splatili v roce 1925. Karel Chlebna měl kromě výměnku ještě pohledávku 1100 zlatých za vlastníkem a provdanou dcerou v Paceřicích (kn.vl. 136). Toto zástavní právo přešlo v roce 1913 na Annu Chlebnovou (dceru), bylo splaceno v roce 1916. V roce 1934 si vypůjčili v Kampeličce v Paceřicích 17.000 Kč (nákup pozemků z pozemkové reformy?) a v roce 1937 v Hodkovické české záložně 6.000 Kč, v roce 1938 v Okresní záložně hospodářské v Turnově 7.000 Kč, které byly v roce 1945 splaceny.V roce 1948 byl zaznamenán výměnek pro Žofii Chlebnovou.

 Husa čp. 13 – st.p. 67

V roce 1843 byl vlastníkem Poselt František, domkář. V roce 1842 si vzal Josef Zakouřil (24 let) z Doubí čp. 1 za ženu Kateřinu Poseltovou (19 let), dceru zedníka z Husy čp. 13. V roce 1850 si Antonín Zakouřil (29 let), z Radimovic čp. 2, vzal za ženu Annu Poseltovou (31 let). V roce 1861 koupili domek tržní smlouvou František a Anna Postlovi, po ½. V roce 1876 si vzal Karel Zakouřil, vojáka čeledín z Husy čp.6, Josefu Poseltovou, dceru obuvníka z Husy čp. 13. V roce 1895 si vzal František Petroušek, nádeník ze Želejova (34 let), Barboru roz. Šulcová, vdovu (39 let) po Václavu Posltovi z Husy čp. 13. V roce 1895 podle kopulačního listu fary Vlastibořice získal vlastnictví ½ František Petrnoušek. V roce 1927 bylo zapsáno, že Barbora Postlová se přejmenovává na Petrnouškovou. V témž roce koupili domek tržní smlouvou Jan a Emilie Roubínkovi, po ½. V roce 1942 získali vlastnictví postupní smlouvou od svých rodičů Jan a Jarmila Roubínkovi. V roce 1961 v rámci združstevňování přešlo vlastnictví na Dubenu, lidové družstvo dřevozpracující.

 Husa čp. 14 – st.p. 66

V roce 1841 si Jiří Pluhař (54 let –vdovec) z Husy čp. 14 vzal za ženu Annu Kočí (34 let). V roce 1843 byl vlastníkem Pluhař Josef, domkař. V roce 1843 si vzal František Zakouřil (26 let), z Radimovic čp. 2 za ženu Alžbětu Pluhařovou (18 let). V roce 1853 si vzal Václav Pluhař (21 let) za ženu Kateřinu Špetlíkovou (22 let) z Přepeř čp. 32. V roce 1854 si vzal Matěj Kozel (44 let), nádeník z Radostína, Kateřinu Pluhařovou (34 let). V roce 1864 si Jakub Pluhař, pokrývač z Husy čp. 14, vzal za manželku Františku Vitvarovu, (37 let) dceru rolníka ze Zboží. V roce 1865 si vzal Václav Beran, podruh z Vohrazenic (30 let) Annu Pluhařovou (22 let) z Husy čp. 14. V tomto domě si vzal Josef Mužák, hudebník z Radostína, za manželku Alžbětu Bártovou, dceru šafáře se Semína. V roce 1883 si v tomto domě si vzal Josef Samohrd, voják a švec, Marii Bajzovou, oba zde bydlící. V roce 1882 byl vlastníkem Josef Pluhař, po němž to v roce 1885 zdědil nezletilý Václav Beran. V roce 1888 si vzal Emanuel Nemastil, puškař z Husy čp. 14, Františku Pluhařovou také z Husy čp. 14. V roce 1897 domek koupili tržní smlouvou Václav a Josefina Beranovi, po ½. V roce 1940 získali odevzdacími listinami vlastnictví Václav Nejedlo ¼ a Františka Nejedlová ¾. Vždy se asi jednalo o děti provdaných dcer.

Husa čp. 15 – st.p. 80

V roce 1843 byl vlastníkem Kraus František, domkař. V roce 1843 si vzal Štěpán Krause (21 let), pokrývač (?) z Husy čp. 15, za ženu Petrinu Beranovskou (25 let) z Louček. V tomto domě asi bydlel i Antonín Veis, tkadlec a vdovec (43 let), který si v roce 1857 vzal za manželku Helenu Vinařovou z Turnova (29 let). V roce 1868 si Josef Fleissig, z Husy čp. 18 si vzal Antonii Kroušovou, dceru pokrývače z Husy čp. 15. V roce 1862 koupil domek tržní smlouvou Richard König, po němž to zdědil v roce 1883 Čeněk Smolík. V roce 1884 zde byla exekuční dražba a v tomto roce přešlo vlastnictví odevzdací listinou na Josefa a Marii Juklíčkovi, po ½. Exekuce byla zrušena. V témže roce si Josef Juklíček, truhlář, vzal za manželku Marii Smolíkovou, dceru kameníka z Husy čp. 18. V roce 1910 získali tržní smlouvou vlastnictví Adolf a Marie Vlčkovi. Po nich to získala postupní smlouvou v roce 1937 Marie Mužáková.

Husa čp. 16 – st.p. 81

V roce 1843 byl vlastníkem Odcházel Václav, domkař. V roce 1847 si Václav Mlejnek (27 let) vzal za ženu Františku Odcházelovou (20 let) z Husy čp. 16. a v roce 1869 si vzal František Böhm z Votvovic Antonii Mlejnkovou, dceru krejčího z Husy čp. 16. V roce 1876 si vzal František Laxar, voják z Josefova za manželku Annu Mlejnkovou z Husy čp. 16. V roce 1882 byl vlastníkem Václav Odcházel. V roce 1888 získala vlastnictví odevzdací listinou Kateřina Koťátková. V roce 1911 koupili domek tržní smlouvou Václav a Aloisie Koťátkovi. V roce 1913 získali tržní smlouvou Josef a Františka Beranovi. V roce 1962 koupili domek František a Růžena Bártovi.

 Husa čp. 17 – st.p. 82

V roce 1836 si vzal Josef Nahlauský (29 let), pracovník vrchnosti, za ženu Marii Baranskou (22 let) z Loužek čp. 44. V roce 1843 byl vlastníkem Krejčí Josef, domkař. V roce 1863 koupil dům tržní smlouvou Václav Mašek, který byl však zadlužen. Proto dům koupil v roce 1890 hrabě Rohan Kamil a přenechal Petru Buškovi. V roce 1895 si zde Jan Brzobohatý, obuvník z Mnichova Hradiště, vzal za manželku Marii Voledovou, která zde sloužila U Bušků. V roce1896 si zde Josef Koťátko, krejčí, pocházející z čp. 16, vzal Aloisii Boudovou, která sloužila u Bušků. V roce 1896 odevzdací listinou zdědila Kateřina Bušková. V roce 1934 tržní smlouvou získala Milada Bušková, provdaná Štěpánková. V roce 1935 získal odevzdací listinou ½ Štěpán Štěpánek. V roce 1948 získala tržní smlouvou ½ Milada Štěpánková.

Husa čp. 18 – st.p. 64

V roce 1843 byl vlastníkem Rengel Josef, domkař. V roce 1853 dům získal odevzdací listinou (?) kníže Rohan Kamil.V roce 1897 vlastnil Alain Rohan. Ale bydleli zde nájemníci, kteří asi pro Rohana pracovali. V roce 1857 si zde bral Vincenc Smolík, kameník z Mirošovic , za manželku Amalii Kozmig z Engenthalu. V roce 1862 se zde ženil Jan Vondráček, řezbář z Mirošova, s Annou Novákovou z Řepína. V roce 1884 si bral Václav Brábovec, truhlář, který zde bydlel, Mařákovou Annu z Radimovic.

V tomto domě bydleli celou dobu také Buškovi, rodina Petra Buška, řezbáře, kterého si přivezl Rohan z Prahy. V roce 1889 se zde ženil Dominik Bušek, syn Petra Buška, s Kateřinou Maškovou z Husy 17. A v roce 1890 si Engelbert Fuksa, inženýr z Prahy, bral Kláru Buškovou. V roce 1893 si zde Marie Lauová, služka z Husy čp. 18, brala Antonína Jochmana, obuvníka z Turnova. V roce 1898 domek koupili tržní smlouvou Josef a Marie Juklíčkovi. V roce 1924 získali vlastnictví podle notářského spisu Rudolf a Aloisie Adamovi. V roce 1929 získali tržní smlouvou Antonín a Anna Pařízkovi po ½. V roce 1941 získala odevzdací listinou Anna Pařízková ½ po Antonínovi Pařízkovi.

Husa čp. 19 – st.p. 115

 V roce 1859 získali chalupu tržní smlouvou Václav a Terezie Mrázovi, kteří v roce 1848 koupili domek (nebo pozemek) od Františka a Františky Odcházelových. V roce 1891 zdědil Václav Mráz ½ po Terezii. V roce 1897 koupil domek Josef Wich. V roce 1921 ho získala postupní smlouvou Marie Wichová a v roce 1948 postupní smlouvou Anna Hejtmánková. V roce 1857 se zde ženil Josef Veis, obchodník z Hodkovic s Barborou Kalvodovou, jejíž otec byl kočím v Hlavici.

Husa čp. 20 – st.p. 132

V roce 1874 koupili tržní smlouvou Antonín a Helena Weisovi. V roce 1883 koupila Josefa Hašková. V roce 1896 vzniklo exekuční právo. Po získání vlastnictví odevzdací listinou Josefa Peciny bylo exekuční právo vymazáno. V roce 1917 zdědila domek Berta Pecinová a po ní ho v roce 1948 zdědil Arnošt Kopřiva.

5.03.2007 Josef Havlíček

Velikonoce s paní Zábranskou sobota 31. března 2007

přidáno: 27. 4. 2011 13:36, autor: Michal Rajnoch

Původně přidáno 2.4.2007, autor V.Valkoun
 
V sobotu 31.3.2007 se konalo v klubovně hasičské zbrojnice v Paceřicích odpoledne nazvané Velikonoce s paní Zábranskou. Úvod akce patřil vystoupení dětí mateřské školky, které předvedly velikonoční pohádku. A pak už se debatovalo, jedlo, pilo a tvořilo. Paní Zábranská přivezla ukázku svých krásných zdobených perníků a vajíček. Děti si mohly přímo s jejím vybavením vyzkoušet techniku malování včelím voskem a pak i v provizorní dílničce vyrobit velikonoční ozdobu.
    Jsme rádi, že v tak krásný den neváhali přijít ani naši starší spoluobčané a že tak využili možnost se spolu setkat a popovídat si. Děkujeme hospodyňkám, které připravily chutné občerstvení, dětem z MŠ za hezké vystoupení, paní Zábranské a všem, kteří přišli a strávili příjemné odpoledne.
 
 

Paceřák - březnové vydání zpravodaje

přidáno: 27. 4. 2011 13:22, autor: Michal Rajnoch   [ Aktualizováno 27. 4. 2011 13:55 uživatelem Obec Paceřice ]

Původně přidáno 31.3.2007, autor: Administrátor
 
Aktuality a nové informace - internetová verze zpravodaje Obecního úřadu Paceřice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení čtenáři,

    než jsme se nadáli, máme zde první jarní den a za námi čtvrtletí roku se sedmičkou na konci. Pro někoho šťastnou, pro někoho ne. Je však třeba brát přicházející události s rozvahou a optimistickým nadhledem, že není tak špatně, aby nemohlo být hůř.
     Prakticky nemine týden, abychom se ze sdělovacích prostředků nedozvěděli nějakou „Jobovu zvěst“, co nás na cestě do „Evropy“ čeká, co má nebo již mělo být nebo dokonce co nestihneme v termínu, protože to úředníci nestačí pro velký nápor vyřídít, a jak za to a kolik zaplatíme.
     V našem zpravodaji se Vám budeme snažit o nových problémech poskytovat informace a případné pohledy na věci očima právě těch úředníků, na které se to všechno valí.  Dnes to je o vodě spodní a odpadní (studně a septiky).
      První čtvrtletí roku je ve znamení zpracovávání a podání žádostí o dotace a granty. Většina se jich musí  stihnout během února a března. Na duben nám zbývá se rozhodnout, zda naši obec přihlásit do soutěže „Vesnice roku 2007“. Určitě to není záležitost jenom obecního úřadu, ale mělo by se to stát prestižní záležitostí každého našeho občana. Soutěž je dvoukolová, tj. krajská a celostátní. Hodnotí se koncepční dokumenty obce, společenský život, aktivity občanů, podnikání v zemědělství, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanskou vybavenost, péče o veřejné prostranství,  krajinu, knihovnu, kroniku atd..
     Jak je vidět nejde o jednoduchou záležitost, ale časově a literárně velmi náročnou a s nejistým efektem. Do Velikonoc je třeba se rozhodnout. Podpoříte tuto akci ???
                  
         Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku přeje starosta Jan Lamač.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Kdo dlouho zvažuje, nezvolí vždy nejlepší možnost.“
                                Johan Wolfgang von Goethe

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vypracované a podané projekty v tomto roce.

V měsíci březnu končí většina uzavírek příjmů žádostí pro  vypsané programy v rámci Grantového fondu Libereckého kraje. Chtěli bychom Vás v krátkosti informovat o podaných žádostech z naší obce.

·    Program podpora Sdružení hasičů Čech a Moravy.
    Do tohoto programu byly podány dvě žádosti. Jedna žádost o poskytnutí příspěvku z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na rok 2007 se týkala vybavení jednotky předepsanou výstrojí. Druhá žádost z téhož fondu se týkala opravy cisterny CAS 25.
·    Program podpory kultury  v Libereckém kraji.
    Podány také dvě žádosti. Především se jedná o dotaci na kulturní akce pořádané OS a na akci setkání rodáků.
·    Program podpory ochrany přírody a krajiny
    Byla podána jedna žádost, přestože je trochu jiná a přímo nenaplňuje podmínky programu. Jedná se o oprava technické památky – prameny ve Studnicích.
·    Program obnovy venkova neinvestiční
    Žádost se týká opravy veřejného osvětlení v Paceřicích a ve Studnicích. Dle výše poskytované dotace se jedná pouze o výměnu starých a špatně svítících osvětlovacích těles. Na zásadnější údržbu ovšem nemáme peníze.
·    Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích – podprogram – opatření na ochranu zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích.
    Také do tohoto programu byly podány dvě žádosti. První se týká výměny dopravních značek za takové, které nám předepisuje zákon. Druhá  na vypracování projektové dokumentace na rozšíření a úpravu terénu na místní komunikaci vedoucí z Paceřic do Studnic.
·    Program projektů ve školství.
    Žádost do tohoto projektu podala prostřednictvím OÚ mateřská škola, která ve dnech 31.8. až 2.9.2007 ve spolupráci s Centrem pro rodinu v Turnově - „Náruč“ při Waldorfské mateřské škole Turnov plánuje uspořádat třídenní konferenci pod názvem „Domácnost – životní síla celé rodiny“ /o všem, co posiluje život v rodině a o roli žen jako základním pilíři této rodiny, o zdravém životním stylu, zdravé výživě,.../ s mezinárodní účastí Slováků, Poláků,...
·    Prostřednictvím Mikroregionu Jizera jsme podali žádost o dotaci na vybudování stání pro kontejnery na Huse.
·    Ještě jsme podali dvě žádosti a to na nákup doprovodného vozidla pro hasiče a na výsadbu dřevin podél krajské silnice III/2791 v osadě Husa, ale s těmito projekty jsme neuspěli. Byly nám zamítnuty.               
                                                                                                J.P.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studny: 
    Vzhledem k častým dotazům, týkajících se studní, nám poslal vyjádření p. Jiří Houžvička z MěÚ Turnov OŽP, které nyní ve zkrácené formě uveřejňujeme:
    Datum 30.6.2007 nebo 31.12.2007 nemá pro studny, které slouží jako individuální zásobování domácností pitnou vodou žádný význam. Pro studny platí co doposud a nic se podle současné právní úpravy měnit nemá i nadále.
    Tedy u studní realizovaných do 1.1.1955 – pokud byly realizovány do tohoto data, má se za to, že je povolená a to z toho důvodu, že vodní právo až do konce roku 1954 nevyžadovalo aby ten, kdo staví studnu a následně z ní odebírá vodu, žádal vodoprávní úřad.
    Studny realizované po  1.1.1955 – mají mít povolení ke stavbě a k odběru podzemní vody.
    Celý text zprávy je k přečtení na Obecním úřadu Paceřice.
Žumpy:
    V pondělí 19.2.2007 vydalo Ministerstvo životního prostředí tiskovou zprávu s nadpisem „K 1. lednu 2008 zaniká platnost některých povolení k vypouštění odpadních vod. Podle novely zákona o vodách zaniká platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. 12. 2001, tzn. povolení vydaných podle dříve platných právních předpisů [1]. V případě, že se nezměnily podmínky (hydrologické, ekologické), za kterých bylo povolení uděleno, je možné stávající povolení k vypouštění odpadních vod na návrh oprávněné osoby prodloužit podáním žádosti na vodoprávní úřad (obecní úřad obce s rozšířenou působností). Prodlužují se pouze povolení k vypouštění odpadních vod z rodinných domů a staveb pro individuální rekreaci.
    Proto je třeba, aby si všichni majitelé nemovitostí (včetně rodinných a rekreačních domů), kteří vypouštějí odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, o toto povolení neprodleně požádali u svých místně příslušných vodoprávních úřadů (obecní úřad obce s rozšířenou působností). Tolik zkrácená citace tiskové zprávy.
     Po důkladném přečtení celé tiskové zprávy a především Žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) bylo mnoho dotazů a proto jsme požádali opět p. Houžvičku z MěÚ Turnov o jeho vyjádření. Zde je:
Septiky, domovní ČOV
    I když značné množství dotazů vzhledem k informacím ve sdělovacích prostředcích se týká studní, jsou rovněž dotazy týkající se septiků a domovních ČOV.    K situaciauvádím:
    Nový vodní zákon při svém vydání v roce 2001 (účinnost od 1.1.2002) stanovil, že všechna povolení k vypouštění odpadních vod vydaná před účinností nového vodního zákona (tedy do 31.12.2001) zanikají dnem 1.1.2008. Nyní proběhla médii informace, že všichni, kterých se to týká, by měli požádat o prodloužení povolení, resp. o povolení nové.         Je i možnost se podívat na internetové stránky MZe, kde jsou uvedeny formuláře pro žádost. Doporučuji pročíst si rovněž kromě formuláře požadované přílohy. Většina z Vás zjistí (stejně jako u studní), že požadované přílohy vůbec nemá. Požádat tedy neznamená pouze vyplnit formulář.
    Rovněž je otázkou, jak vůbec ze strany úřadu postupovat v případě čistícího zařízení, které bylo v dřívějších dobách povoleno, ale nesplňuje dnešní nároky na čištění.
Závěrem snad jen tolik, že podle současného stavu mají všichni platné povolení do konce roku a že předpokládám, že během této doby dojde k upřesnění toho, jak dále postupovat.
                                                                    Jiří Houžvička, MěÚ Turnov, OŽP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  B Ř E Z E N – Očima celostní medicíny
„ Jestliže jsi zdráv, jsi mlád “  ( anglické přísloví)

     Taky se už těšíte na jaro? Na zelenající se trávníky, rašící pupeny a hřejivé sluníčko, které vdechuje život spící přírodě ?  Letošní zima nás závějemi sněhu nezavalila, tudíž ani přírodě nebylo dopřáno ozdravného spánku pod sněhovou duchnou. Ale opravdové astronomické jaro začíná letos teprve v den jarní rovnodennosti, to je -  21.března v 1 hodinu 7 minut středoevropského času.
     No a tak jako probouzející se příroda  potřebuje naši péči a očištění od zimní šedi, i náš organismus by si zasloužil pročistit. Podle starých tradic začala 21.2. předvelikonoční doba postní, to proto, aby se nánosy v organismu po vánočním hýření odplavily.
    V měsíci březnu je podle čínské medicíny potřeba posilovat žlučník. Ten zachycuje játry tvořenou žluč a podílí se na zpracovávání potravy a na metabolismu. Problém v činnosti žlučníku se může projevit bolestmi hlavy, tlaky v břiše po jídle a nechutenstvím, tlaky pod pravým žeberním obloukem, zvýšeným říháním, problémy s očima ( zarudnutí, suchost, poruchy vidění). Také nespavostí, nerozhodností, ztrátou odvahy a záchvaty hněvu. Stav našeho žlučníku se promítá mimo jiné na oblast spánků (vyrážky, zarudnutí ) a bolesti hlavy v této oblasti . Poruchu funkce žlučníku může signalizovat také žlutý povlak na jazyku. Vzhledem k těmto skutečnostem je proto nutná jarní detoxikace organismu.                      A jak na to?
     STRAVA : Omezit živočišný tuk, smažená a silně kořeněná jídla. Naopak zvýšit přísun zeleniny a ovoce, ořechů a semínek, celozrnných obilovin a rýže.
     ČAJE : Je vhodné udělat si kůru z čajů působících na látkovou výměnu – třezalka tečkovaná, řebříček obecný, máta peprná, ostropestřec mariánský, vilcacora nebo jakýkoliv už hotový čaj z lékárny na pročištění jater a žlučníku.
     DOPLŇKY STRAVY : pokud nemáte čas na vaření čajů, je možné použít již připravené a sestavené koncentráty na zharmonizování jater a žlučníku. Např.: REGALEN, CYTOSAN ( od firmy Energy), DETOXIN, ASTOMIN (od firmy Diochi), CHOLAGAN, DIABAN (od firmy Bylinář), ŽLUČNÍKOVÝ ELIXÍR, RABANON BIO = 100% šťáva z černé ředkve a další.
     PITNÝ REŽIM : je velice důležitý faktor v pročišťování organismu. Každý člověk by měl vypít množství tekutin podle vzorce : vaše váha zaokrouhlená nahoru na desítky, vydělit deseti a přičíst 2 = počet skleniček vody (250 ml ) denně. To je průměrná spotřeba u běžného dne. Při větším výdeji se musí zvýšit.
V příštím pokračování se zaměříme na svá játra.        MUDR. Hana Mrenicová
 
Několik březnových tipů:

ZELENINOVÝ VITAMINOVÝ NÁPOJ
2 lžíce mladých listů kopřivy a pampelišky
rozmixovat v 500 ml vody, nechat 4 hodiny odstát, přecedit a vypít

PETRŽELOVÁ KÚRA
Používá se denně při poruchách látkové výměny po dobu 4 týdnů.
Denně sníme jeden výhonek petržele a 3x denně pijeme čaj z kořene petržele. Ten připravíme tak, že dvě lžičky nastrouhaného kořene spaříme 250 ml vařící vody a necháme 20 minut vylouhovat.

CELEROVÁ ŠŤÁVA
Pijeme denně 100 ml celerové šťávy. Příznivě působí na látkovou výměnu , ledviny a ovlivňuje také srdeční sval.
Výborné jsou nejrůznější saláty buď ze syrového celeru, petržele a mrkve, nebo z vařeného celeru se zálivkou z citronu, soli a oleje . Chutná a zdravá je i krémová celerová polévka, kterou připravíme tak, že v 500 ml vody povaříme 5 lžic nastrouhaného celeru, ochutíme a zahustíme smetanou

SALÁT Z ČÍNSKÉHO ZELÍ
1 menší čínské zelí, 2 dužnaté listy řapíkatého celeru,1 menší červená paprika,
zeleninu nakrájíme na menší kousky (řapíkatý celer je možno oloupat), smícháme v misce . Poté zalijeme zálivkou, kterou jsme vytvořili z jednoho dílu bazalkového octa, jednoho dílu jakékoliv semínkové hořčice a lžičky tekutého medu. (dobré je rozmíchat vše ve skleničce od přesnídávky s víčkem – ingredience se lépe spojí ). Zálivkou zalijeme zeleninu , možno trochu přisolit, dle chuti.
Hotový salát posypeme nasucho opraženými dýňovými a slunečnicovými semínky.
                        DOBROU CHUŤ                    MUDR. Hana Mrenicová
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Upozornění pro včelaře:

Nařízení č. 1/2007 Krajské veterinární správy, ochranná a zdolávací opatření proti roztoči (Varroa destruktor). 1. Nařizuje se jarní ošetření včelstev v ohniscích
a) u nichž nabyl splněn rozsah nařízených opatření pro období podzim - zima v předchozím roce...
b) u nichž bylo zjištěno při vyšetření směsných vzorků zimní měli silné zamoření (nad 3 roztoče na včelstvo). Celé nařízení je vyvěšeno na úřední desce.
 
Upozornění pro chovatele ovcí a koz:
Nařízením Komise Evropského společenství č. 21/2004 byla zrušena výjímka pro chovatale ovcí a koz, kteří chovají nejvýše 3 ks uvedeného druhu.Z toho vyplývá, že povinosti týkající se označování a evidence ovcí a koz stanovené zákonem č. 154/2000 Sb. (plemenářský zákon) a jeho prováděcí předpisy platí pro všechny chovatele bez rozdílu, kolik těchto zvířat chová. Podrobnější informace na webové stránce ČMSCH - www.cmsch.cz 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Významná jubilea našich spoluobčanů

duben     -   Břetislav Vojtíšek

Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Modeláž nehtů (gelová, acryl),
manikúra (P-shine), pedikúra,
...také u Vás doma !
Kopková Hana, tel.: 736 222 591, Paceřice 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recept na něco dobrého... (sladkého ke kávě)

Děravá buchta  (podle Markéty Zakouřilové)
Těsto: 1 sklenice cukru, 3 vejce, 6 lžic oleje, 3 sklenice polohrubé mouky,
1 prášek do pečiva, 1 sklenice mléka, špetka kakaa
Poleva: Jednu Heru necháme rozpustit, přidáme 20 dkg cukru, 6 lžic kakaa, rum - mícháme, dokud se cukr nerozpustí
Suroviny smícháme a na vymazaném a vysypaném plechu upečeme. Po vychladnutí uděláme do upečené placky druhou stranou vařečky díry. Placku polijeme polevou, snažíme se polevu vpravit do děr, necháme v chladnu ztuhnout.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotohádanka:
poznáte na fotografii o kterou část obce se jedná?Řešení z minula: Buškův hrob se nachází na hřbitově ve Vlastibořicích

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z historie Paceřic
Od minulého čísla našeho nového časopisu Vás chceme seznamovat s naším blízkým i vzdálenějším okolím, které naší společnosti dalo osobnosti v široké paletě oborů. Zmíníme se postupně i o osobách, které v našem okolí hledaly buď odpočinek nebo inspiraci k další práci a také část své tvorby věnovaly našemu okolí. Dnešní příspěvek by mohl být věnován několika význačnějším osobnostem, které mají spojitost s naší obcí a jejími nejbližšími sousedními obcemi.
O rodině Bušků bylo napsáno již mnoho různých postřehů o jejich přínosech v řadě uměleckých směrů v období 19. a první poloviny 20. století. S fotografiemi některých jejich výrobků Vás příležitostně seznámíme v některých z příštích čísel.
Bedlivějším jistě neušla skutečnost, že na Huse, v části zvané Šupanda, v dnešním domě č. 96 (kde bydlí Jana a Josef Koškovi) v kovozpracující dílně p. J. Najmana se vyučil „černému řemeslu“ a pracoval jako dělník na konci druhé poloviny 19. století Václav Laurin. Narodil se v Přepeřích u Turnova a vyrostl v Kamení. Jaký byl běh života tohoto člověka? Narodil se 27. září 1865. Vyučil se zámečníkem a po krátkém zaměstnání jako dělník se stává spolumajitelem zámečnické dílny KRAUS a LAURIN v Turnově. Po krátké spolupráci a následném rozchodu společníků se na svých vyjížďkách na kole seznamuje s Václavem Klementem, knihkupcem z Mladé Boleslavi a rovněž nadšeným cyklistou. Spolu pak zakládají zámečnickou dílnu, ve které začínají s výrobou jízdních kol vlastní konstrukce s českou značkou SLAVIA.
S nástupem motorizace ke konci 19. století přicházejí s novinkou - z brány továrny vyjíždí motocykl s motorem uprostřed rámu a s poháněným zadním kolem - taktéž vlastní české konstrukce a rovněž značky SLAVIA. Počátkom 20. století - přesně roku 1905- přivádí konstruktérský talent Václava Laurina na c. a k. silnice další český výrobek - první automobil L&K. Václav Laurin se podílel na vývoji a konstrukci všech typových řad motocyklů a automobilů značky L&K prakticky až do konce svého života. Od konce 1. světové války (1918), když poklesla kupní schopnost ve společnosti, vyjíždějí z továrny pod značkou L&K užitková a nákladní vozidla s nosností do 3 tun, pro zemědělce víceradličné motorové pluhy, vozidla pro hasiče, stacionární pohonové stroje pro nejrůznější odvětví hospodářství. Továrnu, oslabenou po velkém požáru, kupují v r. 1925 ŠKODOVY ZÁVODY PLZEŇ a.s. Václav Laurin zde zůstává ve funkci technického ředitele. Umírá 4. prosince 1930 v Mladé Boleslavi a je pohřben tamtéž.
Jistě během další doby a získáváním dalších podkladů postupně rozšíříme a doplníme obraz o významu a vlivu našich obcí a jejich blízkého či vzdálenějšího okolí na dění ve všech odvětvích společnosti nejen v našem kraji, ale i v republice a i dále ve světě. Nechtěli bychom zůstat jen u seznamování se s osobami a události z historie, ale bylo by vhodné vědět něco i o osobách z doby nedávno minulé , ale i současné.
K fotografiím uveřejněným v nultém čísle se sluší doplnit údaje o jejich vzniku. Černobílý obrázek s podtitulkem „Křižovatka v Huse - kdysi“ vznikl na počátku 30. let 20. století a při podrobnější prohlídce snímku je vidět p. Antonína Pařízka s ovčákem. Barevný snímek byl pořízen v roce 2005.
                                                                                               V.M.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vydal OÚ Paceřice v březnu 2007. Nápady, dotazy a připomínky adresujte na OÚ nebo mailem  na vilem.valkoun@seznam.cz , pacerice@iol.cz  . Za příspěvky předem děkujeme.

Paceřák - únorové vydání zpravodaje

přidáno: 15. 3. 2011 1:27, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 15. 3. 2011 1:37 ]

Původně přidáno 25.02.2007, autor administrátor
 
Aktuality a nové informace - internetová verze zpravodaje Obecního úřadu Paceřice

Úvodník:

    Vážení spoluobčané,
letošní rok 2007 nezadržitelně kvapí a ukrajuje nám z času nejen našeho bytí, ale především času k naplnění našich předsevzetí, plánů, záměrů , ale i představ a snů. A že jich všichni nemáme málo o tom jsem přesvědčen. Informace se na nás valí ze všech stran a často si nejsme jisti, že to, co jsme začli, nemohlo počkat a mělo se  dát přednost něčemu jinému. Já jsem přesvědčen, že je třeba se pustit do největšího sousta i když v cestě stojí až příliš mnoho překážek a otazníků. Malé problémy sa dají řešit v souběhu a snad ještě platí různá moudra, pořekadla a citáty, kterými se Vás v každém našem čísle snažíme obtěžovat. „Odvážnému štěstí přeje“, nebo „štěstí přeje připraveným“. Na to spoléhám, když denně řešíme úskalí našeho největšího projektu. Jistě již víte, o čem je řeč a co mám na mysli. Zkratka BPS (bioplynová stanice) určitě nebude chybět v žádném čísle našeho zpravodaje, ale přesto bychom dali rádi prostor Vám všem, kdo máte co říci ať k současným nebo již k historickým tématům. Napište nám, svěřte se, netrpělivě očekáváme Vaši odezvu.

 Ing. Jan Lamač, starosta obce


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Jak mám vědět co jsem řekl, když jsem na to neslyšel odpověď “ (Norbert Wiener) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paceřská obecní s. r. o. informuje.

 Krátce po komunálních volbách jsem Vás já, jako starosta obce Paceřice a zároveň představitel občanského sdružení „Slety a Rozlety“ a založené společnosti Paceřická obecní s.r.o. oslovil dopisem.
    Důvodem mého tehdejšího psaní byly informace o právě proběhlé další etapě pozemkové úpravy, s novým uspořádáním pozemků a jejich budoucím využitím. Tím rozumíme zejména nové řešení dopravního systému, vodohospodářských opatření, systém ekologické stability krajiny, ochranná pásma - vše za možného využití finančních prostředků z fondů Evropské Unie.
    Za tímto účelem obecní úřad zpracoval na třicet projektových listů s bohatou škálou záměrů – od komerčního využití s cílem získání finančních prostředků do obecního rozpočtu, až po obecně prospěšné, pamatující na oblast společenskou, sportovní, kulturní i duchovní.
    Obec má zájem se rozvíjet. V současném duchu roztříštěnosti snah a protichůdných názorů soukromých subjektů to je však jen velmi těžko realizovatelné.
    Proto Paceřická obecní s.r.o. jako protiváha soukromému skupování pozemků Vás již, občany, či vlastníky pozemků na katastrálním území obce v minulém dopise oslovila a informovala o zájmu získání, či chcete-li vykoupení některých pozemků na katastru obce, jenž by měly sloužit především k obecně-prospěšnému rozvoji, jako jsou některá kulturní, společenská, či sportovní zařízení, ale také i jako pěstební plochy pro energeticky využitelné plodiny určené ke zpracování v bioplynové fermentační stanici s kogenerační jednotkou na výrobu tepla a elektrické energie, o čemž jsme Vás již informovali.
    Paceřická obecní s.r.o. chce Vám všem, kteří jste již nabídku na výkup vašich pozemků na katastru obce učinili, poděkovat. Chceme říci, že si takovéto bezprostřední nabídky velmi Vážíme a ctíme ji a při případných odkupech Vás také bude oslovovat přednostně.
    Protože počet pozemků a jejich majitelů je velký, a jde vysoko nad rámec možností našeho obecního úřadu a společnosti, jenž byla založena, oslovíme v nejbližších dnech pravděpodobně místně znalou realitní kancelář, jenž by  měla  výkupy některých parcel nezbytných k rozvoji obce, pro naši společnost  vyjednat.

            Ještě jednou děkujeme všem obyvatelům a majitelům pozemků na katastru obce, jenž svým vstřícným postojem podporují rozvoj naší obce.

S přátelským pozdravem                                             Ing. Jan Lamač – starosta obce

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   Sbírání poznatků a zkušeností.

            (ČTK) ...větrné elektrárny plní obecní kasu v Jindřichovicích…s další výstavbou počítají v Bulovce i Hrádku nad Nisou….náměstek libereckého hejtmana pro životní prostředí Radim Zika: „Osobně preferuji biomasu…. “, Největší bioplynová stanice v Evropě Velký Karlov…, Energeticky soběstačná obec Kněžice, pilotní projekt středočeského kraje. To je jen několik výňatků ze zpráv četky, které nás nemohou nechat klidnými. Proto jsme se rozjeli sbírat zkušenosti.
        Kněžice, projektované náklady 125mil. Kč, skutečnost vyšší, investorem obec s finanční podporou EU, do provozu září 2006. Návštěvy si zde podávají dveře, každý je zvědavý, kdo by nebyl. Jaká je skutečnost? Problémy  nejlépe odhalí realita a ta je vždy trochu jiná. Projekt řeší kompletně využití bioodpadů tj. dřevního i nedřevního.  Komplex se skládá ze dvou samostatně fungujících celků. Jedním je spalovna v pravém slova smyslu, kde se spaluje v kotelně dřevní hmota, lisovaná sláma a další sušená hmota pěstovaných energetických plodin pro centrální vytápění obce. Druhým celkem je fermentační stanice, která produkuje bioplyn a ten dále kogenerační jednotku, která vyrábí elektřinu. 
        Velký Karlov, investor  Agrodružstvo Jevišovice, náklad 180 mil. Kč, financováno 100% z vlastních zdrojů, do provozu  květen 2006. Zde je instalována špičková technologie splňující nejpřísnější veterinární předpisy EU. Manažeři dodávající zmíněnou technologii přijali pozvání a přijeli k nám 31. ledna. Jejich návštěva byla velice přínosná, inspirující  a podnětná. Dne 9. února jsme potom jednali o dané problematice s MVDr. Pavlou Vondrovou z Krajské veterinární správy pro liberecký kraj, která má v gesci tuto problematiku. Výsledek též velmi optimistický. Výčet poznatků, nápadů a námětů převyšuje možnosti tohoto informativního článku. Konkrétní dotazy budou jistě zodpovězeny na veřejné schůzi zastupitelů 26. února od 18:00 hod. v klubovně hasičské zbrojnice.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 26.února 2007 v 18.00h se koná v klubovně SDH v Paceřicích veřejná schůze obecního zastupitelstva. Všechny zájemce o současné a budoucí dění v obci srdečně zveme.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dne 3.března 2007 se bude konat sbírka pro sdružení

Diakonie Broumov  (http://www.diakoniebroumov.org/).
Místo a čas budou upřesněny hlášením.

Posláním organizace je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci, na okraji společnosti a to s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli najít své místo ve společnosti.

Darovat můžete:
Ošacení včetně prádla (dámské, pánské, dětské, zimní i letní), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy, látky, vlny, příze (i zbytky), péřové přikrývky, (i samotné peří), polštáře, deky, spací pytle, školní a sportovní potřeby, hračky, nenošená, nepoškozená obuv, jakýkoli potrhaný,ale čistý bavlněný textil (lůžkoviny, utěrky, ručníky, košile, tepláky), kabelky, batohy, školní tašky, kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy (i mírně potrhané), nádobí skleněné, porcelánové, kovové, funkční domácí spotřebiče, prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby, knihy, noviny, časopisy, smíšený papír – noviny, časopisy, kartony i poškozené knihy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    SDH Paceřice

  2.2.2007 se konala schůze SDH, která se věnovala především plánovaným akcím na tento kalendářní rok. Došlo k upřesnění termínu okrskové soutěže v Radostíně, ta se bude konat v sobotu 23. června 2007.
  Na 16. června 2007 se plánuje celodenní výlet na Hasičské slavnosti - IV. Celorepublikový sraz dobrovolného hasičstva s výstavou historické hasičské techniky v Litoměřicích.www.hasicsketradice.cz/hs2007.html
  Životní jubileum oslavil pan Josef Kopal, přejeme do dalších let mnoho zdraví a životního elánu!

  Na tomto místě bychom Vás rádi seznámili s úryvky z naší hasičské kroniky, která se po nějakém čase opět vrátila do Paceřic. Věříme, že to bude poučné čtení. Jak jinak začít než jejím úvodem. I když byl sbor založen v r. 1888, první zápis najdeme až o čtyři roky později:

Slovem prostým a pravdivým buďte v knize této uvedeni osudové a důležité události sboru našeho, aby ti, kteří po nás přijdou poznati mohli jako v zrcadle dějiny spolku.
      Tato kniha pamětní založena byla r. 1892.
      Čím jiným spolkům je prapor, tím budiž nám tato kniha pamětní!
      Původ sboru.
Myšlénku založiti sbor hasičský pojal první p. Adolf Hübner ze Zlaté Hvězdy. Věda, že obce Paceřice nebo Žďárek, každá sama o sobě sotva by spolek založily, navrhl, by obě obce se sloučily a založily jeden spolek.

Myšlénka jím projevená našla ohlasu, nalezla mnoho přívrženců. Učiněno písemné provolání k občanům obou obcí a když se více než 50 občanů přihlásilo, že jsou ochotni založiti sbor dobrovolných hasičů, pomýšleno bylo na stanovy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  SDH Paceřice prodává jedno své zásahové vozidlo Avia A31 ve velmi dobrém stavu. Víte-li o zájemci, dejte, prosím, vědět redakci Paceřáku. Děkujeme!
 

  ještě jeden bod schůze je třeba zmínit, budiž tak učiněno stylem naší vzácné kroniky:

Myšlénka na schůzi projevená značného ohlasu našla a to ta, aby členové sboru a jiní občané v klubovně hasičské u šenku velké dluhy dlouho nenechávali a rychlejší v placení těchto byli. Odmítnut žádný nebude, kdo o nápoj lahodný sobě požádá, byť hotovosti u sebe nenašel. Avšak velmi zpozdilé vyrovnání účtů těchto za následek  rasantní změny v placení by vyvolati mohlo, což ke škodě příjemné pohody v šupně spolku hasičského by vedlo!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Slety a Rozlety    -    Podvečerní hudební posezení.
          
    V sobotu 3.2.2007 pořádalo Občanské sdružení Slety a Rozlety v klubovně hasičské zbrojnice první komorní koncert. Musím se přiznat, že jsem si zpočátku nedovedl představit uspořádat koncert v těchto prostorách. Ale nakonec jsem byl mile překvapen. Chyběly totiž tady i někdy rozdělující prostory hlediště a jeviště, a proto celý koncert se nesl ve velice příjemné, rodinné a milé atmosféře.
        Je samozřejmé, že tu správnou atmosféru vytvořili protagonisté koncertu pan Jan Basista Novotný a pan Vilém Valkoun. Myslím, že je nyní nutné něco napsat o těchto dvou umělcích. Pan Jan Basista Novotný je členem orchestru opery Divadla F.X.Šaldy v Liberci a uměleckým vedoucím Basistovy dobré společnosti. Vedle svého hlavního nástroje, kterým je kontrabas, se věnuje i autentické interpretaci barokní hudby na různé druhy zobcových fléten. Pan Vilém Valkoun studoval klavír na konzervatoři v Pardubicích a na AMU v Praze. Nyní vyučuje na Katedře primárního vzdělávání Technické univerzity v Liberci. A jaký byl program koncertu? Hrála se hudba Josefa Myslivečka, Girolamo Frescobaldiho, Wolfganga Amadea Mozarta, Francesco Barsantiho a Georga Friedricha Händla. Hráli: Jan Basista Novotný – zobcové flétny, Vilém Valkoun – sólový klavír, doprovodné cembalo. 

    A tak si myslím, že na závěr mohu poděkovat (soudě podle potlesku i za těch  čtyřicet posluchačů)  za hezké sobotní odpoledne se silným uměleckým zážitkem a těšit se na další koncert.          J.P.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Slety a Rozlety Paceřice

zve srdečně všechny na odpolední posezení s překvapením nazvané

Velikonoce s paní Zábranskou

sobota 31. března 2007, 16:00 hod.

klubovna hasičské zbrojnice v Paceřicích

Povídání o zvycích, ukázky a předvádění

zdobení perníků a vajíček.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Slety a Rozlety  V sobotu 17.2. se konal v klubovně SDH Paceřice tradiční dětský karneval. Díky neúnavnému klaunovi si děti užily spoustu her, soutěží a tance. Nechyběla ani tombola a bohaté občerstvení pro děti i dospělé. Karnevalový rej vyvrcholil malým ohňostrojem přímo na tanečním parketu. Těšíme se na příští rok a na to, že se děti zúčastní v tak hojném počtu jako letos.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Významná jubilea našich spoluobčanů

únor     -   Josef Kopal

březen  -   Josef Těšina

Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recept na něco dobrého...

Aleniny řízky - podle Marie Křikavové

  4 plátky kuřecího masa, 4 cibule, škrob, 4 vejce, sůl, pepř, česnek (jak kdo chce).

  Maso na nudličky, cibuli na měsíčky, přidáme vejce, škrob, sůl, pepř, popř. česnek (dle chuti). Vše smícháme. Na pánev tvoříme „ plátky“ a opékáme z obou stran.

Kuřecí maso na medu - podle Petry Křikavové

  8 plátků kuřecích prs, 150g kečupu, 4 stroužky česneku, drcený barevný pepř, grilovací koření, 2 - 4 lžíce medu, olej

  Kuřecí prsa naložíme do oleje s barevným pepřem a grilovacím kořením. Připravíme si misku do které dáme kečup, rozmačkaný česnek, barevný drcený pepř a med a vše smícháme. Prsa přendáme do pekáče a zalijeme vzniklým „dresingem“. Pečeme doměkka v troubě na 150°C a podáváme se zeleninovou rýží.

Zeleninová rýže - podle Petry Křikavové

  Rýže, hrášek v nálevu, červená paprika, olej.

  Uvaříme rýži (podle potřeby). Na pánvi na oleji osmažíme (lehce) hrášek a papriku nakrájenou na kostičky. Přidáme uvařenou rýži a 10 minut smažíme

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► U kontejnerů v Huse vznikla „ miniskládka“ , která jistě půvabu místa nepřidá. Je třeba si uvědomit, že komunální služby nemusí vždy odvézt odpad nad rámec svých povinností. Zanechané igelitové pytle hyzdí okolí opticky, ani čichový vjem není ten správný.
    Pomůžete udržet pořádek? Stačí málo. Ať už vznikl nepořádek jakkoliv, můžeme mu příště předejít větší všímavostí ke svému okolí...


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fotohádanka

– Buškův hrob

O rodině Bušků již toho bylo dost napsáno. Víte ale kde je Buškův hrob?


Řešení z minula: pohled od vchodu do klubovny SDH doprava - střecha domu manželů Bártových

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vydal OÚ Paceřice v lednu 2007. Nápady, dotazy a připomínky adresujte na OÚ nebo mailem  na vilem.valkoun@seznam.cz , pacerice@iol.cz  . Za příspěvky předem děkujeme

Dětský karneval 17. února 2007

přidáno: 15. 3. 2011 1:20, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 15. 3. 2011 1:26 ]

Původně přidáno 20.02.2007, autor administrátor
 
Občanské sdružení Slety a Rozlety  (fotografie!) V sobotu 17.2. se konal v klubovně SDH Paceřice tradiční dětský karneval. Díky neúnavnému klaunovi si děti užily spoustu her, soutěží a tance. Nechyběla ani tombola a bohaté občerstvení pro děti i dospělé. Karnevalový rej vyvrcholil malým ohňostrojem přímo na tanečním parketu. Těšíme se na příští rok a na to, že se děti zúčastní v tak hojném počtu jako letos.
 

Podvečerní hudební posezení

přidáno: 15. 3. 2011 1:13, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 15. 3. 2011 1:20 ]

Původně přidáno 4.2.2001, autor Jan Pavelka
 
V sobotu 3.2.2007 pořádalo Občanské sdružení Slety a Rozlety v klubovně hasičské zbrojnice první komorní koncert. Musím se přiznat, že jsem si zpočátku nedovedl představit uspořádat koncert v těchto prostorách. Ale nakonec jsem byl mile překvapen. Chyběly totiž tady i někdy rozdělující prostory hlediště a jeviště a proto celý koncert se nesl ve velice příjemné, rodinné a milé atmosféře.

Je samozřejmé, že tu správnou atmosféru vytvořili protagonisté koncertu pan Jan Basista Novotný a pan Vilém Valkoun. Myslím, že je nyní nutné něco napsat o těchto dvou umělcích. Pan Jan Basista Novotný je členem orchestru opery Divadla F.X.Šaldy v Liberci a uměleckým vedoucím Basistovy dobré společnosti. Vedle svého hlavního nástroje, kterým je kontrabas, se věnuje i autentické interpretaci barokní hudby na různé druhy zobcových fléten. Pan Vilém Valkoun studoval klavír na konzervatoři v Pardubicích a na AMU v Praze. Nyní vyučuje na Katedře primárního vzdělávání Technické univerzity v Liberci.

            A jaký byl program koncertu? Hrála se hudba Josefa Myslivečka, Girolamo Frescobaldiho, Wolfganga Amadea Mozarta, Francesco Barsantiho a Georga Friedricha Händla. Hráli: Jan Basista Novotný – zobcové flétny, Vilém Valkoun – sólový klavír, doprovodné cembalo.  

            A tak si myslím, že na závěr mohu poděkovat (soudě podle potlesku i za těch  čtyřicet posluchačů)  za hezké sobotní odpoledne se silným uměleckým zážitkem a těšit se na další koncert.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PS.

Možná, že pro mnohé naše občany je pan Valkoun neznámý, protože se do naší obce s rodinou nastěhoval teprve vloni v létě ale i když žije v Paceřicích teprve krátkou dobu, stačil se aktivně a nezištně zapojit do práce pro obec. Myslím, že panu Valkounovi musíme poděkovat za to, že do našich stojatých a někdy stereotypních vod vnáší něco nového. Poděkování patří i všem, kteří pomáhali s organizací koncertu.

Vychází "Paceřák"

přidáno: 15. 3. 2011 1:02, autor: Obec Paceřice   [ aktualizováno 15. 3. 2011 1:13 ]

Původně přidáno 21.1.2007, autor administrátor
 
Internetové vydání informačního měsíčníku OÚ Paceřice
Úvodník 

        Oficiální periodikum, které se vám nyní dostává do rukou, si klade za cíl zvýšení informovanosti občanů obce,  ale i příznivců a přátel, kteří mají možnost si jej v mírně zkrácené podobě přečíst na internetových stránkách naší obce. 
        Vyhlášená anketa na pojmenování této tiskoviny skončila výběrem názvu (podle názoru redakční rady) známého nejen našim občanům, ale prakticky všem dříve narozeným řidičům v celé naší republice, dovolím si tvrdit i v zahraničí (míněno tím Slovensko). I mně, jako malému klukovi narozenému na opačném konci Českého ráje, byl tento pojem znám dříve, než jsem zjistil, že existuje obec Paceřice, podle které se ten „magický kopec“ jmenuje.
 
 
Věřím, že jej za svůj přijmou všichni obyvatelé naši obce, a jsem rád, že návrh vzešel od občana z Husy. Paceřák nejen dělil, ale převážně spojoval, zvláště ve vzájemné solidární pomocí lidem na cestách. Křižovatka uprostřed táhlého stoupání či sjezdu se stala osudnou nejednomu z nich. Ani dnes po několika radikálních stavebních zásazích se o něm nepřestává mluvit, dál plní statistiky nehodovosti. Dostává se tak do povědomí lidí a je varováním „…jezděte opatrně…“. I obec chce přispět ke zlepšení této situace řešením, o kterém vás budeme jistě včas informovat. 
        Na závěr bych chtěl redakční radě popřát hodně elánu do další práce. Také hodně příspěvků od čtenářů, námětů i pohledů do historie minulé či nedávné, ale i do „šuplíků dávno neotevřených“, kde se skrývají nedoceněné poklady, jak upozornil p. Mužák ve vánočním vydání.                                                         

                                                    Ing. Jan Lamač, starosta obce

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

„Neptejte se, co může udělat vaše země pro vás,ale ptejte se, co vy můžete udělat pro svou zemi.“
                                              J.F.Kennedy
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

                Udržitelný rozvoj

      V poslední době je to často frekventovaný výraz. Mám zato, že i ochránci přírody (zelení) tento výraz akceptují, ale nemám pocit, že by se podle toho chovali. Kde byli, když se k nám navážely tisíce tun odpadu ze západu. Asi se přivazovali řetězy k branám temelínské elektrárny, či protestovali proti dostavbě dálnice Českým středohořím nebo Českým rájem. Rozhodně si nemyslím, že bychom jejich aktivitu v rámci prosazování udržitelného rozvoje nepotřebovali. Diskuze o problému a z ní vzešlá opatření rozhodně patří do schvalovacího procesu při hledání optimálního řešení, ale některé metody věci více škodí než prospívají.
    Rozvoj značí nekončící proces. Udržitelný rozvoj potom snahu, aby tento rozvoj neustal. Společnost se musí rozvíjet tak, aby bylo víc užitku než škod. Někdy se obtížně posuzuje, co je vlastně lepší a o kolik, aby vůbec bylo možno celkový efekt vyjádřit každému srozumitelnou cifrou, tj. penězi. Ale jsou věci „nad slunce jasnější“.
    Naši předkové vynaložili nemalé úsilí, aby byla v obci k dispozici nezbytná podmínka života pro existenci samou, ale i pro rozvoj obce. Jistě již tušíte, že je řeč o vodě. Kde se vzal rybník uprostřed obce, když zde chybí vodoteč? Tuto otázku museli řešit již první
osadníci a zakladatelé obce již už v XVI. století, neboť voda znamená život.
    Bylo by proto velmi nešťastné rozhodnutí budovat kanalizaci a vody se neuváženě zbavovat v prostředí, kde je jí nedostatek a kde bylo vynaloženo tolik úsilí, aby zde do budoucna tato strategická surovina, kterou voda je nebo v nejbližší dohledné době bude.  Přestože v současné době již důmyslné stavby ve Studnicích nevyužíváme, neopravňuje nás to k nezodpovědnému řešení problému. Abychom budovali jak investičně, tak provozně nákladná zařízení bez zjevného ekonomického efektu, a tak se dočkali spíše defektu v podobě vláhového deficitu (nedostatku vody v půdě).
    Ani znečištěná odpadní voda nemůže a do budoucna nesmí být odpadem, ale musíme se k ni chovat jako k surovině, kterou hodláme zpracovávat v bioplynové stanici. Nehodláme proto budovat nákladnou kanalizační síť, nákladně ji čistit a potom zbůhdarma vypouštět. Přesto se i k odpadní vodě musíme chovat hospodárně. Nesmíme ji zbytečně znečišťovat látkami, které by v tomto procesu působily problémy, látkami, které ještě dnes neumíme odbourat (nebo jen velmi těžko) a které by v zamýšleném způsobu využití působily komplikace.

      Chovejme se zodpovědně nejen vzájemně, ale i ke svému životnímu prostředí.

                                                                                            Ing. Jan Lamač, starosta obce

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

        Aktivity grantového a realizačního výboru

        Žádosti o finanční podporu

       Nově ustavený Grantový a realizační výbor zastupitelstva obce intenzivně vyhledává vypisované granty a snaží se je „napasovat“ na naše potřeby tak, aby splňovaly podmínky a naplňovaly cíle, jichž má být dosaženo. Společně pak s aktivními členy SDH a občanského sdružení Slety a Rozlety  připravuje program a sepisuje žádosti. 
    Do 5. ledna 2007 jsme podali žádost do POV administrovaný krajským úřadem na opravu veřejného osvětlení. Celkové náklady 100 tis. Kč,  s 50 % spoluúčastí. 
   Do 19. ledna chceme podat žádost do programu Strom života vypsaný Nadací Partnerství do maximální výše 20 tis. Kč s 10 % spoluúčastí. 
    Do 31. ledna máme vyhlédnuté ještě dva programy. Oba bychom rádi zaměřili na prameniště ve Studnicích. Tady je spoluúčast podmíněna zapojením i jiných než vlastních zdrojů. Zde bychom přivítali sponzorské podnikatelské aktivity. 
    Vzhledem k již rozjetým programům, které bude v letošním roce nutno dofinancovat (územní plán obce, cca 65 tis. Kč, úprava veřejného prostranství – kontejnerové stání Husa, cca 100 tis. Kč) a další materiálně technické dovybavení včetně obnovy techniky sboru dobrovolných hasičů, budeme další aktivity zaměřovat především podle
vypisovaných grantů.                                                                       J.L.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Příklad projektu „ Strom života“ – Husa

              Sadová úprava hlavního přístupu k NKP státnímu zámku Sychrov.


        Částí obce Paceřice – Husa vede hlavní přístupová silnice III/2791 k národní kulturní památce, Státnímu zámku Sychrov. Po pravé straně této komunikace leží velký neudržovaný svah, který je součástí přilehlých pozemků parcelních čísel 862/1 a 862/2 ve vlastnictví soukromých osob. Tito vlastníci projevili souhlas se záměrem prostor sadovnicky upravit tak, aby se zlepšilo a zkvalitnilo prostředípřístupu pro cestovní ruch, turistický provoz a v neposlední řadě životní prostředí místních obyvatel.            
        Hlavní přínos vidíme však ve zlepšení vztahu těchto obyvatel k veřejné zeleni, jejich péči o ni a vzbuzení zájmu „o věci veřejné“ a pochopení, že i veřejné věci především slouží občanům samotným. Realizace projektů proběhne vlastními silami, tj. občany osady, pod odborným dohledem kvalifikované a zodpovědné osoby.

                                                                                                                                  J.L

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
    SDH Paceřice 
    Na své poslední schůzi zhodnotil práci za uplynulý rok: pořádal pravidelné akce - Pytliáda, Dětský karneval, Pálení čarodějnic, Linkův memoriál a Pohádkový večer. SDH navázalo spolupráci s partnerským sborem v Itálii - Rosano a s SDH Hamry. Plánuje se účast SDH Hamry na okrskové soutěži v Radostíně (červen 2007), zde bude i náš dětský a ženský tým. Nejstarší člen SDH Ladislav Mužíček oslavil 83 let. Novými členy SDH Paceřice se stali Vilém Valkoun a Martin Kosina. 
       Plán činnosti na rok 2007 
• Pořízení nového vozu a výstroje za pomocí dotací. 
• Pytliáda, Dětský karneval, Pálení čarodějnic, Dětský den Havajský večer, okrsková soutěž v Radostíně a účast na dalších soutěžích, návštěva partnerského města a hasičů z italského Rosána. 
• Návštěva celorepublikového srazu dobrovolného hasičstva a výstavy historické hasičské techniky 16.6. v Litoměřicích 
• Soutěže: Radostín (okrsková), Vlčetín Čtveřín, Hubertka Hamry -  okres Hlinsko 

Budování základů dnešní hasičské zbrojnice

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
       Proč bioplynová stanice. 
   
    Na několika veřejných schůzích zastupitelů obce jsme hovořili o výstavbě bioplynové stanice. Proč tuto stanici chceme stavět, k čemu bude sloužit a proč právě tuto bioplynku a ne třeba kanalizaci? 

    Ano, mohli bychom stavět kanalizaci, postavit čistící stanice, vše za mnoho miliónů korun, ale jaký by byl výsledný efekt? Když pominu připojovací poplatek občanů na tento systém, který je jednorázový, i když pro občana finančně nákladný (cca 8 – 10 tisíc korun), tak tady je poplatek stálý, kdy z dnešní platby za 1 m3 vody platíme cca 25,- Kč budeme platit cca 50,- Kč (vodné + stočné). Každý si určitě spočítá, kolik by platil, o kolik by mu stouply roční náklady na provoz domácnosti.    
    Ale proč bychom se měli zabývat touto výstavbou kanalizace, když se nabízí daleko lepší řešení: výstavba bioplynové stanice jako obnovitelného zdroje energie. 
    Co to vůbec bioplynová stanice je? Bioplynová stanice je zařízení, v němž se bioodpady  (tráva, zbytky potravin, obsah žump, smradlavá vepřová kejda apod.) mění na bioplyn a nezapáchající hnojivo - a v neposlední řadě je to i určitý příjem peněz do pokladny obce.  Jak jednoduché. 
    Ten minulý rok, kdy jsme se začali zajímat o výstavbu bioplynové stanice, jsme projeli několik bioplynových stanic, zúčastnili se mezinárodní konference o bioplynových stanicích v Třeboni, jednali s mnoha odborníky, kteří se zabývají projektováním, výstavbou a provozem  bioplynových stanic včetně jejich účinností.   V minulém roce jsme nechali vypracovat studii proveditelnosti, máme zpracovanou odbornou dokumentaci – rozptylovou studii, odborný posudek dle zákona o ochraně ovzduší, žádost o povolení provozu zařízení pro nakládání s odpady, zpracování oznámení záměru EIA dle zákona 100/2001 Sb. a máme zpracovanou dokumentaci pro územní řízení. Nyní probíhají jednání s dodavateli vstupních surovin a podpisy smluv o smlouvě budoucí, připravujeme stavebně technické řešení pro zpracování stavební dokumentace a následných kroků, tj. vydání stavebního povolení, žádosti o finanční dotaci, vlastní výstavbu bioplynové stanice. 
  
Co bude bioplynová stanice zpracovávat: 

• prasečí kejda ze SZP Sychrov (nosné medium)
• kaly ze septiků a žump
• siláž kukuřice nebo jiné biomasy
• siláž travní, odpady ze zeleně (tráva)
• výlisky z ovoce
• pivovarnické mláto
• odpady z mlékárny
• gastroodpad z jídelen a restaurací

    Výstupem z bioplynové stanice bude bioplyn a hnojivo. Bioplyn bude převážně zpracováván v kogenerační jednotce na elektrický proud, který budeme dodávat do energetické sítě a teplo, o jehož využití zatím jednáme. 
    Nabízí se jedno řešení. V okolí je dost sadů se značným odpadem – větvemi, které se různě pálí. Bylo by dobré tyto větvě naštěpkovat, usušit odpadním teplem, vylisovat pelety nebo dřevěné brikety a používat je k ekologickému vytápění. 
    Také se nabízí zřídit sušárnu dřeva. O všech těchto možných využití vedeme intenzivní jednání. 
    Dalším nápadem by mohla být lisovna moštu pro soukromníky z vlastního doneseného ovoce. 
    Různých názorů a nápadů je dost a myslím, že na nejbližší veřejné schůzi zastupitelů, která bude v únoru, bude o čem jednat.                                     J.P.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

            Vy se ptáte, my odpovídáme.  
   
    V poslední době jsme dostali několik dotazů k osvětlení v obci. Proto bych vás chtěl seznámit s touto problematikou. 

    V roce 2003 jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci na veřejné osvětlení v Paceřicích, Studnicích a na Huse. Projekt řeší nové rozvaděče, vedení a osvětlovací tělesa umožňující dvoufázové osvětlení, to je osvětlení v pozdních nočních hodinách s 50% příkonem, osvětlení vozovky od autobazarů až po most přes rychlostní komunikaci a osvětlení od autobusové zastávky Paceřice-Husa hlavní silnice až po okraj Husy. Celkový objem prací je odhadnut na 1,2 mil.Kč. v roce 2004 jsme žádali o dotaci a dokonce jsme dostali 100 tis.Kč.  Počítali jsme s realizací osvětlení od autobusové zastávky Paceřice-Husa hlavní silnice až po okraj Husy. Nakonec jsme tento záměr nemohli uskutečnit jednak k malé dotaci ale hlavně k nevyjasněným vlastnickým pozemkům. Proto jsme peníze převedli na rekonstrukci kuchyně v naší mateřské škole. 
    Je jasné, že není možné uskutečnit projekt najednou, ale projekt musíme začít realizovat postupně. Proto jsme začali s postupnou výměnou osvětlovacích těles na Huse, kde nyní jsou všechna světla vyměněna a připravena pro dvoufázové osvětlení. V letošním roce jsme požádali o dotaci na výměnu osvětlovacích těles v Paceřicích a Studnicích. I když jsou již některá světla vyměněna, přesto tato výměna bude investicí za cca 100.000,- Kč. Bude třeba vyměnit 33 osvětlovacích těles. Dále počítáme s osvětlením křižovatky u Sodomkových. Betonový sloup máme a s jeho postavením a osazením osvětlovacím tělesem počítáme na jaře 2007. 
    V tomto roce také bude zapojeno nové osvětlení podchodu pod rychlostní komunikací a to tak, aby se rozsvěcelo dříve, než veřejné osvětlení a také zhaslo později. 
    S realizací osvětlení od autobusové zastávky Paceřice-Husa hlavní silnice až po okraj Husy počítáme s výstavbou chodníku. 
    S realizací osvětlení od autobazarů až po most přes rychlostní komunikaci započneme dle toho, jak budou vypsány dotační tituly a budeme tedy moci žádat o dotaci. 
    Možná, že některá světla jsou zbytečná a někde je osvětlení nedostatečné. Proto vítáme vaše připomínky.
J.P.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

Občanské sdružení Slety a Rozlety   pořádá v letošním roce tyto akce:

Únor       - 3.2. v 16h komorní koncert v klubovně hasičské zbrojnice
                -  17.2. v 16h dětský karneval   
                -  Pytliáda (v případě dostatku sněhu)
Březen    -  dle počasí výlet na Ještěd
                 - 31.3. v 16h seniorský večer s překvapením
Duben     - 30.4. čarodějnice
Květen    - 26.5. dětský den (s opékáním buřtů)
Červen    - hasičská soutěž v Radostíně
                 - 16.6. zájezd do Litoměřic na výstavu hasičské techniky
Červenec  - havajský večer
Srpen        - sportovní den a taneční večer
Září            - 8.9. Sjezd rodáků
Říjen         - zájezd do Prahy
Listopad  - zájezd na divadelní představení
Prosinec  - vánoční besídka pro děti, vánoční večírek pro dospělé

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

        Třídění odpadu - sklo - Pozor nové!
        Sklo se třídí na barevné a čiré (doposud bylo jen barevné).

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

      Úřední hodiny obecního úřadu a přístup do knihovny a informačního centra
     - volný přístup na internet


PO: 15.00 – 19.00, ST: 13.00 – 17.00
PÁ: 16.00 – 18.00 pouze knihovna a internet

V knihovně je 1994 knih, za rok 2006 přibylo 100 nových titulů. Najdete zde široký výběr – od historických knih až po romány pro ženy.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
        Recept na něco dobrého... 

        Srnčí ragú – podle Jany Chlebnové 
   
    Připravíme si: 

Srnčí (kančí, z jiného masa nevyzkoušeno), cibule, 
1 sklenice nakládaných hub ve sladkokyselém nálevu – pokud možno s paprikou, bobkový list, celý pepř, nové koření – množství dle vlastní chuti, hotová jíška tmavá Knorr, masox 
    Postup: 
Osmažíme cibuli, čím více tím lépe (do zlatova), maso nakrájíme na kostky, opečeme maso na cibuli, nalijeme sklenici hub i s nálevem, dáme do trouby, přidáme masox a koření, pečeme v troubě doměkka, podléváme vodou, když je maso měkké, přisypeme jíšku, podlejeme a krátce zavaříme. Dochutíme – sůl, pepř. Podáváme s opečenými bramborami nebo s hranolkami.

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
            Významná jubilea našich spoluobčanů

leden    -   Antonín Pelikán
              -   Marie Roštejnská
únor      -   Josef Kopal                    Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°     

        Jak jsem zažil Štědrý večer.
       
        Ráno jsem se vzbudil, nasnídal jsem se a šel si vyčistit zuby. Ustlal jsem si postel, hrál jsem si s bráškou a pak nám táta řekl: “Pojďte mi pomoct se stromečkem!“ Tak jsme nechali hraní a šli jsme taťkovi pomoct se stromečkem. Přenesli jsme stromeček do haly a zkoušeli jsme ho dát (vložit) do stojánku. Nešlo nám to! A tak tatínek řekl: “Podržte takhle na zemi ten stromeček a já ho upravím.“ Tatínek upravoval, upravoval, až se nám to do stojánku vešlo a tak jsme s bráškou asi po čtvrté zametli a šli jsme na oběd, který maminka zatím připravila. Když jsme se naobědvali, šli jsme si odpočinout. Podívali jsme se na televizi a šli pomoct mamince se stolem. Večer jsme bohatě povečeřeli a šli ke stromečku. Dostal jsem hodně dárků. Byly krásné a proto si jich vážím. Dostal jsem například: vikingská loď z Lega a telefon, pyžamo, hru atd. 

        Štědrý večer jsem si moc užil!              Ondřej Jágr (10 let, 4. třída ZŠ Radostín)

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
    Slety a Rozlety
    Dne 15.10.2007 přijel na návštěvu do Paceřic štáb ostravského studia České televize. Zaparkovali v „Dráze“, porozhlédli se po okolí, pozdravili se s místními obyvateli a spokojeni s natočeným materiálem i s nabídnutým občerstvením pokračovali ve své cestě. 
Dne 22. října 2006 Občanské sdružení Slety a Rozlety uspořádalo exkurzi do ostravského studia ČT a tímto ostravskému občanskému sdružení s názvem „Hodina pravdy“, jeho návštěvu v Paceřicích oplatilo. Na několik zajímavých momentů z této akce se můžete podívat 
  27.1.2007 ve 20.00h na 1. programu ČT.


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Občanské sdružení Slety a Rozlety 
            Vás srdečně zve na 1.komorní koncert, který se uskuteční 3. února 2007 v 16.00h v klubovně hasičské zbrojnice v Paceřicích. 
            Na programu jsou díla mistrů období baroka a klasicismu. Hostem koncertu bude Jan Basista Novotný, který působí jako kontrabasista v orchestru DFXŠ v Liberci, u nás ale vystoupí jako hráč na různé typy zobcových fléten a specialista na autentickou interpretaci barokních skladeb. Na cembalo a klavír bude doprovázet Vilém Valkoun.


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
            Fotohádanka 
            Poznáte na fotografii náhodně vybraný detail ze svého okolí?

Toto foto je z Paceřic, správnou odpověď najdete v příštím čísle.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

3. února 2007 - XII. Letecký ples
pořádá v sobotu od 20.00 hodin v Kulturním domě v Hodkovicích nad Mohelkou Aeroklub Hodkovice. Hrají: UQ Band Liberec. Vstupné: 90,- Kč. 
Úterý 6. února - SPIRITUÁL KVINTET
Průřez vydanými posledními CD. Vstupenky již v předprodeji za 160-140-120 Kč, na místě +20 Kč. Městské divadlo Turnov, začátek v 19.30 hodin 
Sobota 20. ledna - EX DRŮBEŽÁŘSKÝ PLES
Hudební složku zajišťuje Continental Band Liberec, připravena je bohatá tombola. Svoz a rozvoz zajištěn. Předprodej vstupenek a další informace na tel. 731 321 356 nebo 605235371. Kulturní dům Pěnčín, začátek ve 20 hodin 
Tipsport arena v Liberci:
21. leden 2007
  -  17:00h extraliga hokej 
Bílí Tygři Liberec - HC Chemopetrol 
26. leden 2007
  -  18:30h extraliga hokej 
Bílí Tygři Liberec - HC Znojemští orli  
28. leden 2007
  -  17:00h extraliga hokej 
Bílí Tygři Liberec - HC Slavia Praha
 
30. leden 2007
  -  18:30h extraliga hokej
Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Steel 
14. únor 2007
  -  18:30h extraliga hokej 
Bílí Tygři Liberec - HC Hamé
 
18. únor 2007
  -  17:30h extraliga hokej 
Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha
 
19. únor 2007
  -  Miro Žbirka   20:00 hod.
koncert slovenské legendy
22. únor 2007
  -  FIM Mistrovství Světa Freestyle Motokros NIGHT of the JUMPs   19:00 hod. 
závod ze seriálu NIGHT of the JUMPs FIM Mistrovství Světa ve Freestyle Motokrosu

Místní akční skupina Turnovsko informuje

přidáno: 27. 2. 2011 13:46, autor: Obec Paceřice

Původně přidáno 4.1.2007, autor administrátor
 
Protože jsme členy MAS Turnovsko, proto i na našich stránkách, přinášíme informace od MAS Turnovsko, které Vás mohou zajímat. Místní Akční Skupina TURNOVSKO pořádá cyklus tématických seminářů.

TÉMATICKÉ SEMINÁŘE

Místní Akční Skupina TURNOVSKO pořádá cyklus tématických seminářů, které se uskuteční od 11. ledna do 15. února, vždy ve čtvrtek od 16, 00 hod.
V první části budete seznámeni s tím, co MAS Turnovsko je, jaká je náplň její činnosti a co Vám může přinést v oblasti Vašich soukromých i veřejných aktivit.
Ve druhé části odpoledne bude představeno vždy jedno téma, které je aktuální nejen pro veřejně činné osobnosti, ale také pro podnikatele všechny obyvatele venkovských oblastí.

Seminář „CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA TURNOVSKO?“ bude přednesen:
11. ledna 2007 od 16,00 hod v Příšovicích, v DPS
18.ledna 2007 od 16,00 hod v Jenišovicích, v prostorách základní školy
25.ledna 2007 od 16.00 hod v Radimovicích, ve společenském domě
1. února 2007 od 16.00 hod v Bělé u Turnova v Motorestu
8. února 2007 od 16,00 hod v Pěnčíně u Turnova, v malém sále kulturního domu
15.února 2007 od 16,00 hod na Obecním úřadě na Malé Skále

Semináře na jednotlivá témata budou předneseny:
11. ledna 2007 od 17,15 hod v Příšovicích, v DPS:
POVODNĚ (OPATŘENÍ, INFORMAČNÍ SYSTÉM ...)
Ing. Zdeněk Fischer

18.ledna 2007 od 17,15 hod v Jenišovicích, v prostorách základní školy:
VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBCÍCH ( ZÁKON O OBCÍCH, SPRÁVNÍ ŘÁD)
JUDr. Jiří Nesvadba

25.ledna 2007 od 17,15 hod v Radimovicích, ve společenském domě:
MÍSTNÍ PRODUKTY, DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI.
Ing. Jan Mertlík

1. února 2007 od 17,15 hod v Bělé u Turnova, v Motorestu:
EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA (EAFRD), LEADER
Ing. Jaroslava Nekvasilová

8. února 2007 od 17,15 hod Pěnčíně, v malém sále kulturního domu:
STAVEBNÍ ZÁKON
Ing. Eva Zakouřilová

15.února 2007 od 17,15 hod na Malé Skále v budově obecního úřadu
DOTAČNÍ PROGRAMY SAPARD, SROP, INTERREG (POZNATKY Z PŘÍPRAVY ŽÁDOSTÍ) - Ing. Jindřich Jeníček

1-10 of 22